جرایم-علیه-اموال-و-مالکیت-در-حقوق-جزای-آمریکا

جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق جزای آمریکا

کد محصول# 5178

کتاب پیش رو ترجمه ای است از بخش چهارم کتاب حقوق جزا (criminal Law)تالیف پروفسور واین.آر.لفو که تحت عنوان جرایم علیه مالکیت به صورت مبسوط و مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آیت اله پرویزی فرد,محسن پارسا