مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری آبان 91

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری آبان 91

کد محصول# 5210

در این مجموعه و مجموعه های بعدی نه تنها آرای حاوی نکات حکمی قابل توجه و یا آرای صادره در موضوعات مهم گزینش می شود بلکه در مواردی به درج مجدد آرایی که سالهای متمادی جزء رویه ثابت محاکم تلقی می شود مبادرت ورزیده ایم تا سابقه قابل استنادی در تمام موارد فراهم گردد.

مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور

محصولات بیشتر