مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر(حقوقی) مهر 1391

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر(حقوقی) مهر 1391

کد محصول# 5244

این مجموعه ها شامل آراء برگزیده ای از شعب دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و محاکم تجدیدنظر است...

مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور