فروش کتاب مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور(حقوقی)زمستان 1391 در ف

مجموعه-آرای-قضایی-شعب-دیوان-عالی-کشور(حقوقی)زمستان-1391

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور(حقوقی)زمستان 1391شناسه محصول : 5290

شرح

در این مجموعه و مجموعه های بعدی نه تنها آرای حاوی نکات حکمی قابل توجه و یا آرای صادره در موضوعات مهم گزینش می شود بلکه در مواردی به درج مجدد آرایی که سالهای متمادی جزء رویه ثابت محاکم تلقی می شود مبادرت ورزیده ایم تا سابقه قابل استنادی در تمام موارد فراهم گردد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.