فروش کتاب مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی) اسفند 91 در فر

مجموعه-آرای-قضایی-دادگاه-های-تجدیدنظر-(حقوقی)-اسفند-91

مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی) اسفند 91شناسه محصول : 5300

شرح

در این مجموعه و مجموعه های بعدی نه تنها آرای حاوی نکات حکمی قابل توجه و یا آرای صادره در موضوعات مهم گزینش می شود بلکه در مواردی به درج مجدد آرایی که سالهای متمادی جزء رویه ثابت محاکم تلقی می شود مبادرت ورزیده ایم تا سابقه قابل استنادی در تمام موارد فراهم گردد.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.