مجموعه-آرای-قضایی-شعب-دیوان-عالی-کشور-(کیفری)-تیر،مرداد،شهریور-1392

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد،شهریور 1392

کد محصول# 5427

در این مجموعه و مجموعه های بعدی نه تنها آرای حاوی نکات حکمی قابل توجه و یا آرای صادره در موضوعات مهم گزینش می شود بلکه در مواردی به درج مجدد آرایی که سالهای متمادی جزء رویه ثابت محاکم تلقی می شود مبادرت ورزیده ایم تا سابقه قابل استنادی در تمام موارد فراهم گردد.

نویسنده:مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور

محصولات بیشتر