شرح-قانون-مجازات-اسلامی-(جرایم،-مسؤولیت-کیفری،-ادله-اثبات)-جلد-دوم

شرح قانون مجازات اسلامی (جرایم، مسؤولیت کیفری، ادله اثبات) جلد دوم

کد محصول# 5529

شرح قانون مجازات اسلامی (جرایم، مسؤولیت کیفری، ادله اثبات) جلد دوم
دکتر محمد مصدق