خسارت-تاخیر-تأدیه-در-ارتباط-با-دیون-دستگاه-های-دولتی-و-شهرداری-ها

خسارت تاخیر تأدیه در ارتباط با دیون دستگاه های دولتی و شهرداری ها

کد محصول# 5584

 خسارت تاخیر تأدیه در ارتباط با دیون دستگاه های دولتی و شهرداری ها
رحیم ملاحسینی، عباس تفرشی، محمود احمدی