×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

همه چیز درباره شورای اسلامی شهر شاندیز

شورای اسلامی شهر شاندیز

شورای اسلامی شهر شاندیز

مطالب مرتبط با برچسب " شورای اسلامی شهر شاندیز "

رای شماره 957 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب)مصوبه شماره 1388 11 18-2681 شورای اسلامی شهر شاندیز

رای-شماره-957-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-(ب)مصوبه-شماره-1388-11-18-2681-شورای-اسلامی-شهر-شاندیز

رأی شماره 957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681ـ 1388 11 18 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

ادامه مطلب ...

رای شماره 731 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

رای-شماره-731-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-2-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1396-مصوب-شورای-اسلامی-شهر-تبریز

رأی شماره 731 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

ادامه مطلب ...

رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391 11 24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز

رای-شماره-1444-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-1391-11-24-2554-شورای-اسلامی-شهر-شاندیز

رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2554 ـ 1391 11 24 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آییننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389 11 3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر

رای-شماره-696-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابزال-مصوبه-شماره-1389-11-3-2407-شورای-اسلامی-شهر-شاندیر

رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2407ـ 1389 11 3 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " شورای اسلامی شهر شاندیز "

سوالات مرتبط با برچسب " شورای اسلامی شهر شاندیز "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " شورای اسلامی شهر شاندیز "

قوانین مرتبط با برچسب " شورای اسلامی شهر شاندیز "

رأی شماره 648 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر شاندیز درخصوص اخذ بهاء خدمات از کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید اقدام به دریافت پروانه گردیده‌اند


رأی شماره 1475 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26 7 1382 شورای اسلامی شهر طرقبه


رأی شماره 1299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24 7 1382 شورای اسلامی شهر شاندیز


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " شورای اسلامی شهر شاندیز "