×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

همه چیز درباره دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران

دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران

دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران

مطالب مرتبط با برچسب " دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران "

رای شماره323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره323-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری )ابالغی به شماره ۱۶۰ ۱۶۲ ـ ۱۳۸۲ ۱ ۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۶۱۹شماره

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران "

سوالات مرتبط با برچسب " دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران "

مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران "

قوانین مرتبط با برچسب " دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران "

مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران "