×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

همه چیز درباره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رای شماره 53 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-53-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱ ۹۶ ۴ ش ـ ۱۳۹۶ ۳ ۳ شورای اسالمی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده »آن دسته از امالک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداری پیشبینی ۵ ۲ ۱۴۰۱ ۹۸۰۲۲۸۲شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 3047 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-3047-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره۳۰۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در پاراگراف دوم بند )د( شیوهنامه رسیدگی خریدهای ارزی )موضوع بخشنامه شماره ۲۳۲۲ ۲۰۰ ص ـ ۱۳۹۸ ۲ ۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور( که بر مطالبه مالیات بردرآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز درخصوص ارزهای خریداری شده توسط مودیان که از موجودیهای فروش نرفته یا مصرف نشده آنها محسوب میشود داللت دارد ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای دیوان عدالت اداری درباره امکان دریافت شناسنامه برای افراد که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی هستند

رای-دیوان-عدالت-اداری-درباره-امکان-دریافت-شناسنامه-برای-افراد-که-والدین-آنها-فاقد-اسناد-سجلی-اصیل-ایرانی-هستند

بر اساس رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه برای افرادی که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی هستند، منعی ندارد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2982 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2982-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۹۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ که به تعیین سقف مشخصی برای مدت خدمت اشخاص مذکور پرداخته ابطال میشود

ادامه مطلب ...

جوابیه دیوان عدالت اداری برای دریافت مالیات از حق عائله مندی

جوابیه-دیوان-عدالت-اداری-برای-دریافت-مالیات-از-حق-عائله-مندی

دیوان عدالت اداری درباره رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر دریافت مالیات از حق عائله مندی جوابیه‌ای صادر کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2681-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای )ب( و )ج( بخشنامه شماره م ت م س ۴۰۷۲۷ ۱ ـ ۱۳۹۹ ۲ ۱۶ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت که متضمن تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان صنعت نفت است از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2568 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2568-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قسمت ۱ بند )الف( ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که براساس آن نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه۳ یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی اعالم شده ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2549 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2549-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران از قرارداد کار موقت به کار دائم به جای رسمی کارمندی

رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درباره-ابطال-بخشنامه-تبدیل-وضعیت-ایثارگران-از-قرارداد-کار-موقت-به-کار-دائم-به-جای-رسمی-کارمندی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران از قرارداد کار موقت به کار دائم به جای رسمی کارمندی

ادامه مطلب ...

رای شماره 2547 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2547-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۲۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است ابطال میشود

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

سوالات مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "