×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

همه چیز درباره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رای شماره 1037 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1037-شماره-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی۱۰۳۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳ ت۵۵۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۷ ۵ ۱۶ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷ ۵ ۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به علت مغایرت با شرع ابطال شد ۲۲ ۶ ۱۴۰۱ ۹۷۰۳۶۷۷شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 750 الی 759 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-750-الی-759-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۷۵۰ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ـ۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰ ۳ ۵ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمتگذاری شن و ماسه است از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۴ ۴ ۱۴۰۱ ۱۲۴۶۲۴ ۱۲۰شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 616 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-616-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۶۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ب ـ۲ قسمت »شرایط اختصاصی« ذیل فصل اول دستورالعمل آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( مورخ ۱۳۹۹ ۳ ۲۹ با عنوان شرایط الزم جهت شرکت در ۲۲ ۴ ۱۴۰۱ ۹۹۰۰۸۸۰شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 522 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-522-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۵۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، اطالق آن در حدی که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعایت

ادامه مطلب ...

رای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-430-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق مکاتبات شماره ۹۹ ۸۰ ۲۱ ۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹ ۲ ۳۰ ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۷۳شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-383-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۸۳۱شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره323-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری )ابالغی به شماره ۱۶۰ ۱۶۲ ـ ۱۳۸۲ ۱ ۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۶۱۹شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-310-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 326 و 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-326-و-327-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۳۲۶ و ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی )

ادامه مطلب ...

رای شماره 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-187-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۰۶ ۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰ ۷ ۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، ابطال شد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

سوالات مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "