×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

همه چیز درباره قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط با برچسب " قانون دیوان عدالت اداری "

رای شماره 311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-311-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-313-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰ ۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸ ۲ ۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 318 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-318-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق شق )چ( بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۹۸ ۳ ۷ هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصالحات بعدی که مقرر داشته است سهامداران نیز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران هستند توسط هیأتمدیره بورس به تخلفات انضباطی آنها رسیدگی میشود، در غیر مواردی که کارگزار معاملهگر اوراق بهادار را به نام و حاسب خود معامله میکند، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-319-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع »۱ـ بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۰ ۲۵۳۰ ۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷ ۱۱ ۱۵ شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محلهای شهر تهران است از تاریخ تصویب ابطال شد ۲ـ بند ۵ مصوبه شماره شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربری بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره323-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری )ابالغی به شماره ۱۶۰ ۱۶۲ ـ ۱۳۸۲ ۱ ۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۶۱۹شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 306 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-306-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۲ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 309 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-309-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۰ ۸۳۷۱ ۵۵۰ ـ ۱۳۹۹ ۵ ۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه که درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر کرده است بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی الزماالجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند، ابطال شد ۷ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۷۳۲شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-310-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 331 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-331-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰ ۹ ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۴۱۰۹شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 326 و 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-326-و-327-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۳۲۶ و ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی )

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قانون دیوان عدالت اداری "

سوالات مرتبط با برچسب " قانون دیوان عدالت اداری "

1سوال

همسر بنده اهل شهرستانه و به عنوان مربی پرورشی استخدام شد و پس از چند سال در عین تبدیل حکم ازمایشی به پرورشی حکمش از پرورشی به اموزشی تغییر یافت. وقتی دلیل رو از هسته گزینش اموزش و پرورش استان پرسیدیم گفتند که گزارشی از سوی مدیر مدرسه مبنی بر چادری نبودن ایشان دستمون رسیده. و وقتی نامه اون گزارش رو نشونمون دادند متوجه شدیم که این نامه مال یک خانمی دیگر و در مدرسه ای دیگر و حتی شهرستان دیگریه. مدیر هسته وقتی متوجه این اشتباه شد گفت حتما تا دو روز دیگه حکم رو برمیگردونم به حالت اولش یعنی پرورشی. اما بعد از دو هفته که به مرکز دوباره مراجعه کردیم ایشان منکر همه چیز حتی ملاقات جلسه قبل ما شد و گفت باید از اول گزینش بشه اما بعد از یکسال که به همسرم که فرزند شهید نیز هست وقت مصاحبه دادند انچنان با برخورد تحقیر امیز خانم مصاحبه گر و مدیر هسته برخورد میکنه که از فرط ناراحتی بهشون پرخاش میکنه که چرا نامه فرد دیگر در شهر دیگری باید باعث بشه که من دوباره گزینش بشم؟ مدیر هم میگه حالا که اینطوریه جوابتون قطعا منفی. همسرم میگه از شما به هیات گزینش مرکزی شکایت میکنم. مدیر میگه یه جوری برات مینویسم که پیش خدا هم بهت جواب مثبت ندن. تازه بعداز این تاریخ شش ماه برای گرفتن جواب منفی علاف شدیم و دهها بار تماس گرفتیم. بعد هم شکایت به هیات مرکزی گزینش در تهرون بردیم انجا همه خوش برخورد بودند و خانم مصاحبه گر جدید به همسرم قول مساعد داد که جواب مثبت رو بهش بدن. اما در کمال ناباوری بعد از ۵ ماه بهمون جواب منفی دادن. ناچارا شکایت به دیوان عدالت اداری بردیم. الان پرونده ما در شعبه ۹ برای مرداد سال اینده تاریخ رسیدگی خورده. البته تمام مدارک مبنی بر ایثارگری همسرم و حکم اولیه مبنی بر استخدام در پرورشی و مدرک کارشناسی ارشد و بقیه رو هم فرستادیم. الان سوال من اینه ایا اکنون که رسیدگی به پرونده ما بصورت غیر حضوری هست نه حضوری برای گرفتن جواب مثبت بهتره چکار کنیم و اگه خدای ناکرده جواب منفی باشه ایا میشه اعتراض کرد؟ وبه کجا میتونیم پناه ببریم؟ چون یه نفر بهم گفته که رای اونجا غیرقابل اعتراضه ایا این واقعیت داره؟ و ایا گرفتن وکیل در این مرحله میتونه کارساز باشه؟ بهترین راه چاره چیه؟

2پاسخ

رسیدگی در دیوان عدالت اداری هرچند غیر حضوری می باشد اما مانع از حضور و توضیح شما نیست. به استناد ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سوال:درآلمان،انگلیس،فرانسه وآمریکا تشخیص خسارت و تعیین میزان خسارت به شهروندان ناشی ازعمل نهادهای اداری دولت برعهده کدام یک از نظم های قضایی است؟(توضیح اینکه درتبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص خسارت برعهده دیوان وتعیین میزان خسارت برعهده محاکم عمومی است) لطفا مستدل ومستند .ضمن پاسخگویی درصورت امکان کتبی را دراین مورد جهت مطالعه این حقیرمعرفی نمایید؟ باتشکر

2پاسخ

بنده در دانشکده ی دحقوق انشگاه تهران و دنشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی ایران تحصیل کرده ام، بنابراین طرح چنین سؤالی از اینجانب که اطلاعاتی از حقوق و سیستم قضائی کشور های انگلیس آلمان فرانسه و آمریکا ندارم، دور از انتظار است. به اطلاع شما می رسانم اطلاعلات من به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری ایران در حدود حقوق ایران است. از اینکه نتوانستم به سوال شما پاسخ دهم پوزش می طلبم. طیرانیان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سوال:درآلمان،انگلیس،فرانسه وآمریکا تشخیص خسارت و تعیین میزان خسارت به شهروندان ناشی ازعمل نهادهای اداری دولت برعهده کدام یک از نظم های قضایی است؟(توضیح اینکه درتبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص خسارت برعهده دیوان وتعیین میزان خسارت برعهده محاکم عمومی است) لطفا مستدل ومستند .ضمن پاسخگویی درصورت امکان کتبی را دراین مورد جهت مطالعه این حقیرمعرفی نمایید؟ باتشکر

2پاسخ

سوال شما کلی است و پاسخ ان مستلزم بررسی مبنای مسوولیت مدنی در سایر کشورها و در این زمینه ی خاص است.بنابراین من شما را به چند کتاب برای مطالعه ومقایسه ارجاع می دهم.1-ضمان قهری دکتر کاتوزیان 2-مبانی مسوولیت مدنی دکتر حسن وحدتی 3-الوسیط فی شرح القانون المدنی عبدالرزاق احمد السنهوری 4-مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مجید غمامی ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قانون دیوان عدالت اداری "

قوانین مرتبط با برچسب " قانون دیوان عدالت اداری "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه


با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی


رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های هیأت وزیران


رأی شماره‌های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال سازمان تأمین اجتماعی


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قانون دیوان عدالت اداری "