جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

رأی شماره ھای ١٣٨٠ الی ١٣٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان متقاضی انتقال از کلان شھرھا

٢۴/۶/١٣٩٧ ۵٩٧ /٩۶ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٨٠ الی ١٣٩۴ مورخ ١٣٩/۶/۶ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/۶ شماره دادنامه: ١٣٨٠ الی ١٣٩۴

کلاسه پرونده: ۵٩٧/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ھا: باقری زیاری (معاون قضایی امور شعب و استانھای دیوان عدالت اداری)، امیرعلی گزازی، عبداله سلیمی، یحیی شیرینی، اکبر روشنی مغانلو، مجتبی آبین، سیدمحمد صحرائی محلی، احمد رضایی، مھدی ملکی، سیدجلیل حسینی، ابوالفتح شمس، صیاداله نظری گیوی، بھرام قلی نژاد، علی حق دادرضایی با وکالت قاسم جھانشاھی، حسن محمدعلیزاده، رسول موسوی سادات، فاطمه فرخ نیا، سعیده السادات عبدالبقایی، زھرا نوری شاد، رویا نوروز میزوجی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمھور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شھر تھران تسھیلاتی برای این قبیل کارکنان پیش بینی شده است. شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض مدعی ھستند از جمله این تسھیلات تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی است و چون با انتقال از تھران، تبدیل وضعیت استخدامی محقق نشده به موجب دادخواستھایی الزام دستگاه متبوع و معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور و یا سازمان امور اداری استخدامی کشور به تبدیل وضعیت استخدامی خویش به پیمانی را درخواست کرده اند و شعب دیوان آرای معارض صادر کرده است. به منظور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه پرونده در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩۵٨٧٣ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠۵٠٠١۶٠٨، ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١٣٣٢ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨۵٢٠۶ ،٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠۵۶٣ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١۶٢١ با موضوع دادخواست آقایان حسن کاری، علی جھانی، علی رنجی، محمد امرائی، یوسف ولیزاده، افشین حسن زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و معاونت توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمھوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه ھای شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠٢ـ ١٣٩٣/۵/۵، ،۴/٣/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠۴۴۵ ،٢۵/٣/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠۵٧٩ ،۵/۵/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠۶ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٣۶ ـ ١٣٩٣/۵/١٢ ،٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠۵٢٨ ـ ١٣٩٣/٣/٢١به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه شاکی در اجرای آیین نامه انتقال از کلانشھرھا و در اجرای مصوبه ٣٠٢۵۵٩/ت۴۵۴٣۶ ـ ٨٩/١١/١۶ کارگروه نمایندگان رئیس جمھور می بایستی وضعیت خدمتی شاکی از قراردادی به پیمانی تبدیل می یافت علیھذا با این وصف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستندا به مواد ١٠ و ۵٨ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم بر الزام مشتکی عنھما به تبدیل وضعیت شـاکی از قـراردادی بـه پیمانی صادر و اعـلام می دارد. رأی صـادره ظـرف بیست روز از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

دادنـامه شمـاره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠٢ـ ١٣٩٣/۵/۵ و دادنـامه شمـاره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٠٠۶ ـ ١٣٩٣/۵/۵ به ترتیب به موجب آراء شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠١۴١١ـ ١٣٩۵/۶/٧ شعبه ٩ تجدیدنظر و شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١٢٧١ـ ١٣٩۵/۵/١٧ شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در سایر موارد تجدیدنظرخواھی صورت نگرفته است.

ب: شعبه ٣ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٠٩٩٢ با موضوع دادخواست خانم رقیه حیدرنیا به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١۵١٣ـ ١٣٩۴/۶/١۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی در اجرای مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمھور به شماره ١٩٢۴٨٣ـ ١٣٨٩/٨/٢۵ از کلانشھر تھران درسال ١٣٩١ به بیمارستان بوعلی اردبیل منتقل شده است بنابراین براساس بند ٩ دستورالعمل که مقرر داشته کارکنان قرارداد انجام کارمعین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاھھایی که فھرست اسامی و مشاغل آنھا توسط معاونت توسعه رئیس جمھور تعیین می شود منتقل گردند با رعایت مقررات تبدیل وضعیت می شوند لذا دستگاه متبوع شاکی مکلف بوده که در راستای مقررات به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل نماید با این وصف تخلف از قوانین و مقررات توسط خواندگان محرز بوده و شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نمای  و: شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١۶٨٣ با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠١٨٢٨ ـ ١٣٩٣/٩/٢۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب نامه ھای شماره ١٧٢٩۶/ت ٣۵٩١ھـ ـ ١٣٧٨/٣/١ و ١٧۵٩٨ ـ ١٣۶٣/٣/٢٣ ھیأت وزیران نبوده و به موجب مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵١ و ۵٧ و ٢٢۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران ھرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاھھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزھای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره ۵۵۵ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنھا زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می گردد که باستخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از ١٣٧٨/٣/١ منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠١٧٢۶ ـ ١٣٩۴/۵/٢١ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ز: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٧٠٠٠١٧۶ با موضوع دادخواست آقای صیاد اله نظری گیوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه رئیس جمھور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠۶١٠ ـ ١٣٩۵/٣/٢٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مدارک ابرازی خواھان که دلالت بر اثبات خواسته دارد و از طرفی با توجه به این که طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می گردد و مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٢۶٠٧ـ ١٣٩۶/٩/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: با توجه به اینکه در بند ٢١ تصمیم نامه شماره ١۵٢٠٣٨/ت۴۵٣٣۶ن ـ ١٣٨٩/٧/٧ اولاً: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مجاز به تبدیل نمودن وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی اعلام گردیده ثانیاً در تبدیل وضعیت کارکنان مذکور می بایست مقررات ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نماید که این امر موکول به شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن است بنا به مراتب و به لحاظ عدم تکلیف دستگاه در تبدیل وضعیت شاکی و عدم ارائه دلیل از ناحیه شاکی مبنی بر شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ح: شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٠٣٩٢ با موضوع دادخواست آقای اکبر روشنی مغانلو به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از تبصره پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠٣٧۶ ـ ١٣٩٣/۴/١۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مصوبه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمھوری به شماره ١٢٠۵۶٩/ت ۴۴٨٠٩ن ـ ١٣٨٩/۵/٣١ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی بدست نمی آید و اعمال آن ھم منوط به برخی شرایط از جمله اعلام فھرست پستھای سازمانی با نام برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھوری شده است بنابراین اقدامات طرف ھای شکایت منطبق با قانون بوده است و به ھمین جھت مستند به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره در بازه زمانی ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠١٠٩٨ ـ ١٣٩٣/١١/٢١ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ط: شعبـه ۵٠ بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیدگـی به پـرونده شمـاره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩١۶٨٣ با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠١٨٢٨ ـ ١٣٩٣/٩/٢۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب نامه ھای شماره ١٧٢٩۶/ت ٣۵٩١ھـ ـ ١٣٧٨/٣/١ و ١٧۵٩٨ ـ ١٣۶٣/٣/٢٣ ھیأت وزیران نبوده و به موجب مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۵١ و ۵٧ و ٢٢۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران ھرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاھھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزھای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره ۵۵۵ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنھا زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می گردد که باستخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از ١٣٧٨/٣/١ منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩۵۶٠٠١٧٢۶ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ شبعه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ی: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١۴۴٩٢ با موضوع دادخواست آقای رسول موسوی سادات به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضع استخدامی از قرارداد کارمعین به پیمانی با توجه به انتقال از کلانشھر به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠١٩٠٨ ـ ١٣٩۴/٨/٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش و ملاحظه مستندات طرفین شکایت نظر به اینکه شاکی در اجرای مصوبه شماره ٢۶٢٧۴٧/۴۴١٨۶ـ ١٣٨٨/١٢/٢٧ ھیأت وزیران متقاضی الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از قرارداد کار معین به استخدام پیمانی شده است در حالی که در ھیچیک از مواد ٢١گانه مصوبه مذکور چنین موضوعی پیش بینی نشده است و از طرفی بر اساس بند ٢١ تصمیم نامه شماره ١۵٢٠٣٨/ت۴۵٣٣۶ن ـ ١٣٨٩/٧/٧ نمایندگان ویژه رئیس جمھور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مجاز به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی (که در اجرای مصوبات ھیأت وزیران و کارگروه انتقال  از تھران به شھرھای دیگر منتقل شده اند ) با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل مربوط، به استخدام پیمانی است که لازمه آن داشتن ردیف استخدامی در دستگاه منتقل الیه می باشد در حالی که شاکی مراحل مذکور در ماده ۴۴ قانون یاد شده را سپری نکرده و طرف شکایت اعلام کرده که ردیف استخدامی در این خصوص تخصیص داده نشده است بنا به مراتب الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠١۴٢ـ ١٣٩۶/١٠/١۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تصویب نامه شماره ٢٢٧٩٩/۴۴۴٨١ ـ ١٣٨٩/٢/۴ ھیأت وزیران و بند ٩ مصوبه شماره ١٩٢۴٨٣ت/۴۵۴٣۶ن ـ ١٣٨٩/٨/٢۵ نمایندگان ویژه رییس جمھور در کارگروه انتقال کارکنان از تھران «کارکنان انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه به مناطق و دستگاھھایی که فھرست اسامی و مشاغل آنھا توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور تعیین خواھد شد منتقل گردند، با رعایت مقررات مربوط تبدیل وضعیت می شوند.» نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در زمان حاکمیت تصویب نامه موصوف الذکر و سایر بخشنامه و دستورالعمل ھای معاونت مذکور که متضمن لزوم تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشھر ھا از قراردادی به پیمانی بوده و نامبرده نیز از کلانشھر تھران به شھرستان اردبیل انتقال یافته و مطابق احکام کارگزینی انتقال وی در اجرای مقررات فوق الذکر بوده لذا شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به ورود شکایت و الزام تجدیدنظر خوانده به تبدیل وضعیت مشارالیه از قرارداد انجام کار معین به پیمانی صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است. ک: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٢٩٣۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود درخشان نیا به طرفیت استانداری خوزستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١۶١٩ ـ ١٣٩٣/٧/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق بند ١۵ و ١۶ تصمیم نمایندگان و نیز رئیس جمھور در کارگروه انتقال تحت شماره ٣ ٣٨١٧/ت ۴۶٢٣۶ ـ ١٣٩٠/٢/١٨ نیروھای کارشناسی قرارداد کار معین به پیمانی تبدیل وضعیت می یابند در حالی که در مانحن فیه شاکی کاردان الکترونیک بوده و نیروی کارشناسی تلقی نمی گردد علیھذا با این وصف اجابت خواسته میسور نبوده و ضمن غیر وارد دانستن شکایت مستندا به مواد ۵٨ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد.

رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ل: شعبه ٣ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٨۵١٢ با موضوع دادخواست خانم نگار ھاشمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز، وزارت بھداشت، استانداری البرز و به خواسته الزام به اجرای کامل و صحیح مصوبه دولت در خصوص انتقال از کلانشھرھا به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١۵۴۵٣ـ ١٣٩٢/٧/٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در خصوص حقوق و مزایا شاکی دلیل و مدرک محکمه پسندی که مبین نقض قوانین و مقررات موحد از سوی خواندگان با توجه به مفاد قرارداد استخدامی ایشان می باشد ارائه و ابراز ننموده از طرفی مصوبه شماره ٣٠٢۵۵٩/ک۴۵۴٣۶ن ـ ١٣٨٩/١١/١۶ ھیأت وزیران مقید الزام ادارات خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی نیست در نتیجه در مجموع خواسته موجه به نظر نمی رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مھلت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

م: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢۶۴٩ با موضوع دادخواست آقای مجتبی آبین به طرفیت شرکت سھامی بیمه ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در راستای انتقال کارکنان از کلانشھرھا به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢۶۴٩ ـ ١٣٩٣/١٢/٢ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص عدم احراز شرایط مندرج در مصوبه توسط شاکی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر ھمین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشھود نیست و ایراد موجھی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر، بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم برد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رؤی ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢١٨۵ ـ ١٣٩۴/٧/١٣ شبعه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ت: شعبه ٢١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٢۵۵۶ با موضوع دادخواست آقای یحیی شیرینی به طرفیت گمرک جمھوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرارداد کارمعین به پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٠۵۶ ـ ١٣٩٣/٢/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای یحیی شیرینی فرزند عیسی به طرفیت ١ـ گمرک جمھوری اسلامی ایران و معاون توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمھـوری بـه خـواسته تبدیـل وضعیـت از قـرارداد کار معین به پیمانی به لحاظ خروج از کلان شھر تبریز به منطقه کمتر توسعه یافته به استناد مصوبه ھیأت وزیران به شماره ھای ١٩٢۴٨٣/ت/۶۵۴٣۶ ـ ١٣٨٩/٨/٢۵ بند ٩ ،٢ـ ٣٠٢۵۵٩/ت/۴۵۴٣۶ ـ ١٣٨٩/١١/١۶ و.... که به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٧١۵ ـ ١٣٩٠/٩/٢٩ صادره از شعبه ٢١ دیوان نامبرده از شرکتی به قراردادکار معین به پیمانی تبدیل لکن به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠٠٠٧٣ صادره از شعبه سوم تشخیص دادنامه صادره از شعبه ٢١ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی شاکی نقض گردیده علیھذا شکایت شاکی عبارت بود از تبدیل قرارداد کار معین به پیمانی سالبه به انتفاء موضوع بوده و حکم به رد دعوی نامبرده صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠١٣٩٢ـ ١٣٩٣/١٢/٢٠ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

س: شعبه ٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٢٠٠٠٧۶ با موضوع دادخواست آقای علی حق دادرضایی به طرفیت سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی، گردشگری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی وفق مصوبه انتقال از کلانشھرھا به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١٣١١ـ ١٣٩۵/١٠/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری مواد ۴١ تا ۵١ نحوه ورود به خدمت در دستگاھھای دولتی و تبدیل وضع پیش بینی شده است و بکارگیری افراد در غیرحالات پیش بینی شده در ماده ۴۵ و تبصره ماده ٣٢ قانون مذکور ممنوع گردیده است و مصوبات و بخشنامه ھا و تصمیمات ھیأت دولت و نمایندگان ویژه رئیس جمھور نیز برخلاف مقررات و قانون مذکور نمی باشد زیرا ھرگونه استخدام و تبدیل وضع استخدامی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه برگزاری آزمون و رعایت اصل برابر فرصتھا و.... دانسته است و الزامی برای دستگاه دولتی طرف شکایت در تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی ننموده است و تبدیل وضع از قراردادی به پیمانی در قانون صدرالذکر پیش بینی نگردیده است در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور خواسته شاکی موجه به نظر نمی رسد و مستنداً به مواد فوق الاشاره و مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠١٨٨١ـ ١٣٩۶/٩/١٨ شبعه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ع: شعبـه ۵٠ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠٠۵۴٢ با موضوع دادخواست آقـای بھرام قلی نژاد ایوریق بـه طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سازمان اداری و استخدامی کشور و بـه خواسته تبدیل وضعیت استخـدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٢٩٩٣ـ ١٣٩۵/١٢/١۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس مصوبات مربوطه به ویژه آیین نامه اعطای تسھیلات به کارکنان دستگاھھای اجرایی متقاضی انتقال از شھر تھران به شماره ٢۶٢٧۴٧ /۴۴١٨۶ ـ ١٣٨٨/٢/٢٧ در فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی یا پیمانی رعایت قوانین و مقررات مربوطه به ویژه برگزاری در آزمون و رعایت اصل برابری فرصتھا، ضروری می باشد بنابراین دادن تسھیلات مربوطه انتقال از کلان شھرھا، نیازمند رعایت مقررات عام می باشد که در پرونده حاضر این شرایط به وجود نیامده است و از این جھت امکان اجابت خواسته فراھم نیست و مستند به مواد ١٠و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ف: شعبه ٢۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢۴٠١٩۴٠ با موضوع دادخواست آقای حسن محمدعلی زاده به طرفیت سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، اداره کل میراث فرھنگی مازندران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت اینجانب به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٢۴٠١۵٠٣ـ ١٣٩۶/٧/١۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در مورد خواسته شاکی مبنی بر الزام طرفین شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی نظر به اینکه به موجب مواد ۴١ ،۴۴ ،۵١ و ۵٢ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت به دستگاھھای اجرایی بر اساس مجوز ھای صادره و تشکیلات مصوب
و رعایت  مراتب شایستگی و برابری فرصتھا و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و ھرگونه به کارگیری افراد در دستگاھھای اجرایی خارج از مجوز ھای قانونی و حالات پیش بینی شده در قانون یاد شده ممنوع می باشد و با توجه به اینکه در بند ١ مصوبه ٢۶۴٧٢٧/۴۴١٨۶ـ ١٣٨٨/١١/٢٧ آیین نامه اعطای تسھیلات به کارکنان دستگاھھای اجرایی متقاضی انتقال از تھران ھرگونه تبدیل وضعیت در فرآیند استخدام رسمی و پیمانی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه  برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتھا دانسته است لذا خواسته شاکی قابل اجابت نمی باشد و تخلفی از قوانین و مقررات از سوی دستگاھھای اجرایی طرف شکایت صورت نگرفته است و مستنداً به موارد فوق و مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠۶۴٩ ـ ١٣٩٧/٢/٢۵ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مصوبات ھیأت وزیران و کارگروه انتقال از کلان شھرھا دلالتی بر الزام دستگاھھای اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ٣٢ و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش بینی نشده است و استخدام پیمانی صرفاً از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاھھا به تبدیل وضعیت وجود ندارد. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی17 + ده =