×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

قانون تشکیل دادگاههای سیار لغو نشده است


خلع ید از ملک مشاع بصورت خلع ید از کل آن جائز است و تصرفات شرکاء تابع مقررات مربوط است


در موردیکه حکم به خلع ید غاصبانه صادر و از طرف غاصب اشجاری در ملک مغصوب غرس شده باشد برابر ملاک ماده 333 عمل میشود


هیئت 7 نفری واگذاری زمین اختیار رسیدگی بدعاوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تصرف عدوانی و خلع ید از اراضی موات را ندارد


خلع ید از اراضی موقوفه موضوع قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه محتاج بحکم دادگاه است


دعوی خلع ید از سهم مشاع کامیون قابل استماع و رسیدگی است


خسارات وارده به اموال دولت ، موضوع ماده واحده قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولت خسارت وارد می آورند در عداد سایر دیون آنها محسوب میشود


خسارت ناشی از برخورد 2 وسیله نقلیه که در ماده 40قانون دیات ذکر شده است دیه محسوب نمیشود و جنبه کیفری ندارد


پرداخت وجه تودیع شده بعنوان خسارت مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه است


اگرخواهان در اصل دعوی محکوم به بیحقی گردد وجه سپرده خسارت احتمالی باید بمحض تقاضای محکوم له بوی پرداخت شود واحتیاجی به تقدیم دادخواست ندارد


حکم مخالف شرع یا قانون باید برای نقض و ارجاع جهت رسیدگی مجدد، به دیوانعالی کشور اعلام شود


تصمیمات دادگاه حقوقی یک در دعاویی که بهای خواسته کمترازدو میلیون ریال است حکم میباشد نه نظر


در موردی که خواسته دعوی یکصد هزار ریال باشد حکم صادر قابل تجدیدنظرنیست


هرگاه خواسته دعوی یکصدهزار ریال باشد حکم صادره در مورد آن هرچند که همراه با خسارت دادرسی و حق الوکاله باشد درصورت غیابی بودن قابل واخواهی است


مشاور در صورتی میتواند در دو یا چند دادگاه شرکت نماید که تقارن و تداخل زمانی بین جلسات دادگاهها وجود نداشته باشد


مشاور باید در طول دادرسی دردادگاه حضور داشته باشد نه اینکه بعد از محاکمه پرونده جهت اظهارنظر نزد وی ارسال گردد


در مواردیکه دادگاه بدون حضور خواهان نتواند بدعوی رسیدگی نماید و خواهان معذور از حضور باشد باید جلسه دادگاه تا رفع عذر تجدیدشود


در صورتیکه دارنده چک علیه صادر کننده آن اقامه دعوی ودرخواست تامین خواسته نماید سپردن خسارات احتمالی لازم نیست


رئیس دادگاه شهرستان مذکور در ماده 153قانون اصلاح قانون تجارت ، در حال حاضر رئیس یا متصدی دادگاه حقوقی یک است


ضمانت نامه بانکی را نمیتوان بنفع شخص ثالث تامین نمود