×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

استرداد اضافه پرداختی هزینه دادرسی بلااشکال است ولی استرداد هزینه دادرسی پس ازتقدیم دادخواست مجازنیست


در صورتیکه خوانده در محل تعیین شده در دادخواست شناخته نشود یا اقامت نداشته باشد فقط یک مرتبه اخطاررفع نقص میشود و صادر کردن اخطارهای مکرر مجوزی ندارد


اجراء قرار معاینه محل و تحقیقات محلی در دادگاههای عمومی بترتیب بعهده رئیس ومستشارودادرس علی البدل ومدیردفتردادگاه است


اگر مدیر دفتر دادگاه در مرخصی بوده یا معذور از اجرای قرار باشد مدیر دفتر شعبه دیگر دادگاه میتواند قرار را اجراءنماید


ارجاع اجراء قرارهای تحقیق محلی یا معانیه محل یاتامین دلیل یا نظارت در اجراء کارشناسی به مشاور دادگاه مجوزقانونی ندارد


اگر دعوی در مرحله پژوهشی یا تجدیدنظر بداوری ارجاع شده باشد اجراء رای داور نیز با دادگاه تجدیدنظر یا پژوهش است


در صورت عدم اقامه دلیل از ناحیه خواهان دادگاه بایددر ماهیت قضیه حکم صادرنماید و نمیتواند قرار ابطال دادخواست صادر کند


عدم ابلاغ وقت دادرسی به مدعی خصوصی موجب تجدیدجلسه است


تصویبنامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی انواع برنج تولید داخل برای سال زراعی 1382


اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین ضوابط و شرایط بخشودگی تعهدات ارزی معوق صادر کنندگان و معافیت صادرات کالاها و خدمات ازسپردن هر گژنه پیمان وتعهد ارزی


آئین نامه تشکیل مجلس دانش آموزی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


آئین نامه اجرائی بند(ج ) تبصره (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


اگرحکمی بالاصاله علیه ولی صغیر صادر شده باشد پس از ابلاغ به او قابل اجراء است و ادعای رشیدشدن مولی علیه و مسموع نیست ولی اگر بعلت ولایت او بر صغیر صادر شده باشد پس از بلوغ و رشد صغیر اجرائیه بادی به محکوم علیه ابلاغ گردد


تصویبنامه راجع به سهام قابل فروش (53) شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص تبصره 5 قانون بودجه سال 1379


لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (مسکونی و غیر مسکونی ) در سالهای 1375- 1376- 1377- 1378 طی برنامه پنج ساله دوم


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه حمل ونقل کالا با راه آهن


قانون الحاق سه تبصره به ماده (2) قانون امور گمرکی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها