×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال 1312


قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران


قانون اصلاح ماده 26 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی


اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته موسسات عالی علمی دولتی


قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق تبصره 6 ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون اجازه عضویت کارکنان غیرنظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی در حزب رستاخیز ملت ایران


قانون اصلاح مواد 32 و 42 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها


قانون تعمیم مقررات قانون الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی به سایر کارکنان غیر نظامی سازمانها و موسسات تابعه و وابسته وزارت جنگ


قانون اجازه اصلاح پاره ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون مجازات عمومی


قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب سال 1348


قانون الحاق یک تبصره به ماده 10 و چهار تبصره به ماده 12 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد


قانون تاسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور


قانون اصلاح ماده اول قانون سازمان ملی پیش آهنگی ایران


قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی


قانون اجازه عضویت دارندگان پایه قضایی در حزب رستاخیز ملت ایران


قانون اصلاح مواد 10 - 16 - 17 - 18 - 20 - 28 - 31 - 32 کنوانسیون موجد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول