×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ )


قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن


قانون موافقتنامه فرهنگی بین ایران و استرالیا


قانون تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران


قانون انتخاب هنرجویان آموزشگاههای حرفه ای و هنرستانهای کشور به منظور خدمت در ارتش شاهنشاهی


قانون آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی


قانون تفریغ بودجه سال 1349 کل کشور


مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی


قانون تفریغ بودجه سال 1350 کل کشور


قانون موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه


قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش


قانون الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون اصلاح ماده 113 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان


اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران


اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری


اساسنامه شرکت سهامی گشت ها


اساسنامه سازمان خبرگزاری پارس


سازمان تامین خدمات رفاهی