×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

لزوم صدور اجرائیه بعد از قطعیت حکم


عدم صدوردستوراجرای حکم قطعی به عذرخلاف شرع بودن قانون وعدم تعیین تکلیف درموردترک انفاق تخلف است


دادگاه مکلف است درصورت درخواست ذینفع دستوراجرای مفاد سازشنامه راصادرنماید


تعیین اجرت المثل هر ملکی از امور فنی و محتاج به اعمال نظر کارشناس است حتی اگرحاکم محکمه نیزخوددارای تخصص فنی و قادر به تشخیص موضوع باشد باید از اظهارنظرخویش امتناع کند


اساسنامه صندوقهای رفاه دانشجویان


اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران


قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران به شرکت سهامی


قانون تاسیس روزنامه رسمی


اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران


اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران


قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران


اصلاح بعضی از مواد اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران


اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران


اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران


اساسنامه شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی


الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات


قانون اصلاح تبصره 2 ماده یک قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت


آئین نامه نحوه اجرای ماده 6 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت


قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت


آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی