×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

اصلاح ماده (24) آئین نامه تبصره (3) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


تصویبنامه راجع به لغو اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران


تصویبنامه درخصوص افزایش حقوق ومزایای شهرداران


اصلاح تصویبنامه اخذ تضمین انجام تعهدات


تصویبنامه راجع به ماده (5) آئین نامه اجرائی تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه درخصوص سیاست های اجرائی صادرات غیرنفتی درسال 1377


اصلاحیه آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه جاری سال 1378 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی وچگونگی پرداخت فوق العاده سرشماری عمومی اجتماعی ، اقتصادی عشایر کوچکنده سال 1377 کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی وامورمالی شورای اسلامی روستا وانتخاب دهیار


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


تصویبنامه درخصوص ایجاد وتأسیس دهستان نورآباد دراستان اصفهان وزارت کشور


اصلاحیه ضوابط ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی درمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی وصنفی وانجمنهای اسلامی واقلیتهای دینی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته ازافرادی که تاقبل ازپیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند


اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ،انتخابات داخلی وامورمالی ووظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهرک


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی وامورمالی شورای اسلامی بخش


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (63) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت


اصلاحیه آئین نامه سرمایه گذاری ایران درخارج ازکشور