×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

باتصحیح رای بدوی می توان به مجازات مندرج دردادنامه تجدیدنظرخواسته اضافه نمود


باوضع ماده 101قانون تعزیرات استنادبه ماده 212قانون مجازات عمومی سابق فاقدتوجیه قانونی است


شهادت یکنفرکافی جهت توجه اتهام به دیگری نیست


چنانچه دلائل شاکی به مالکیت بردیوارتخریب شده کافی نباشدمورداز مصادیق صدورقراراناطه است


علم محکمه بدوی که به نحومتعارف حاصل شده باشدکافی جهت اصداررای است


بااعمال تخفیف مجازات انتقال مال غیربه کمترازیکسال حبس قابل تبدیل است


محکمه تجدیدنظرحق اصلاح میزان دیه کمترازخمس کامل درصورت اشتباه محکمه بدوی رادارد


معیل بودن متهم از موجبات تخفیف مجازات است


مجازات نگهداری نوارهای مبتذل باتبصره 2بندب ماده 3قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت دارندمنطبق است نه ماده 104قانون تعزیرات


قاضی محکمه عمومی که قبلا بعنوان بازپرس اظهارنظرقضائی نموده مجازبه اصداررای نیست


گواهیهای پزشکی درفرض صحت نیزبه تنهائی کافی جهت توجه اتهام به مشتکی عنه بنظرنمی رسد


نیات ومقاصدمجرمانه قبل ازفعلیت آن فاقداوصاف جزائی است


فقط تعددجرائم مشابه می تواندازعلل مشددمحسوب گردد


باصدورحکم به برائت به لحاظ حقوقی بودن موضوع تحویل موردخواسته به شاکی فاقدتوجیه قانونی است


چنانچه میزان دیه درحکم بدوی کمترازخمس دیه کامل باشدقابل تجدیدنظر نیست


درصورت استناد محکمه بدوی به رعایت مقررات تخفیف مجازات مکلف به تعیین مجازات به میزان کمترازحداقل مندرج درقانون است


نگهداری آنتن ماهواره قبل ازوضع قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ازماهواره دارای اوصاف جزائی است


انتقال مال غیراز مصادیق کلاهبرداری است


تحریرمتن چک بامبالغ عددی وحروفی دردوزمان ازمصادیق ماده 118قانون تعزیرات است


صلاحیت شعبه عالی تجدیدنظر