×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

قانون عضویت وزیر جهادسازندگی در مجامع و شوراها


تصویبنامه راجع به اجرای بند 2 مصوبه شماره 108328 و اصلاحیه آن بشماره 68504


آئین نامه اجرائی قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خودازبین جانبازان انقلاب اسلامی وبستگان شهدا


قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 28 آئین نامه اصلاحی اماکن عمومی


در مورد پرداخت اضافه کار داوطلبان اعزامی به جبهه های جنگ


آئین نامه اجرائی بند ب تبصره 40 قانون بودجه سال 1365کل کشور


آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 40 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


تصویبنامه راجع به هزینه مبلغ یکصد میلیون ریال از اعتبارات جاری


آئین نامه اجرائی تبصره 10 قانون بودجه سال 1365


آئین نامه راجع به صدور بلیط جهت مسافرتهای هوائی خارج از کشور


اصلاحیه اساسنامه سازمان زمین شهری


اصلاح تبصره 4 ماده 21 و ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب


تصویبنامه راجع به اصلاح عبارت در قسمت اخیر ماده 74 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیفهای 129022 و129023 قانون بودجه سال 1365 موضوع بند(ب ) تبصره 11 قانون مزبور


آئین نامه اجرائی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها موسسات وشرکتهای دولتی درنهادهای انقلاب اسلامی وماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها ،موسسات وشرکتهای دولتی


مصوبه پنجمین جلسه شورایعالی پشتیبانی جنگ درمورد معافیت طرحها ازپرداخت بهای استفاده ازمعادن


تصویبنامه راجع به بین المللی شدن فرودگاه مشهد


تصویبنامه راجع به افزودن تبصره به بند12 تصویبنامه شماره 98956


اصلاحیه ماده 53 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری (1365)