×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

دختر بالغه و متجاوز از12 سال دارد، خود او باید دراین نزدپدریا مادرباشد اتخاذتصمیم نماید


باوجودعدم احراز صلاحیت مادر و عدم صلاحیت پدر،حضانت مادرقانونی نیست


حضانت فرزندان بعد از تحقق شرط سنی با پدراست وادعای عسروحرج در مورد فراق فرزندان مسموع نیست


درصورتیکه مستند حکم دادگاه شهادت شهود باشد بایددرموردعدالت آنها تحقیق شود


در صورت ازاله بکارت زوجه توسط زوج یابه وسیله انگشت ویاجراحی باید تمامی مهریه را بپردازد


حکم به ازدیاد مهریه مقرر در عقدنامه خلاف شرع وقانون است


قید ارزش ریالی طلای مورد مهریه مانع ازمطالبه عین طلانخواهد بود بود


نقص تحقیقات و ارجاع امر به کارشناس خط - دادگاه حکم به خلع یدزوج ،از موردصداقیه داده است


تصمیم به زیادکردن مهریه از25 هزار تومان به یکصد هزارتومان مخالف مقررات قانونی است


مبلغ مهریه به مقدار مافی القباله برذمه زوج مستقراست وچیزی به آن اضافه نمی شود و در مورد نحله نیز شرعا الزامی به پرداخت آن وجود ندارد


تدلیس درنکاح موجب فسخ آن است ودرصورت فسخ ، مهریه به آن تعلق نمیگرد


زوج باید دلیل پرداخت نفقه را ارائه نماید


حکم به نفقه زائد بر میزان مقرر درخواسته خلاف قانون است


به لحاظ عدم تمکین ،زوجه استحقاق نفقه نداشته است


یک اتاق بعنوان مسکن درخانه پدری وقتی مورد قبول است که منفردالمرافق باشد


در صورت احراز عسر و حرج و یا عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه برابر شرط ضمن عقد زوجه می تواند تقاضای طلاق بنماید


بااحراززوجیت بین طرفین ذمه زوج مشغول به نفقه می باشدوباید برائت خود رااثبات کند


عدم تحقیق درخصوص نشوز خواهان از موجبات نقض رای است


نفقه معوقه فرزند قابل مطالبه نیست


فرزند 16 ساله بالغ محسوب می شود و خود باید مطالبه نفقه نماید نه مادرش