×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

علل فسخ نکاح و فوریت آن برحسب مورد متفاوت است


درصورتیکه خواسته فسخ نکاح باشد دادگاه مجاز به صدورحکم طلاق نیست


عنن زمانی موجب فسخ نکاح محسوب می شود که حتی یک بارعمل زناشوئی انجام نشده باشد درحالی که زوج سه فرزنداز زوجه دارد


درخصوص ادعای ابتلاء به بیماری جذام برای فسخ نکاح دادگاه بایدنظر پزشکی قانون راکسب نماید


ابتلاء به بیماری صعب العلاج بعنوان اینکه عقد متبانیا باشرط سلامت طرفیق واقع شده است بعوان تدلیس موجب فسخ نکاح است


چنانچه زوج از عیب زوجه قبل از وقوع عقد مطلع باشدازموجبات فسخ نکاح نیست


عدم اطلاع زوج از مریضی صرع زوجه قبل از ازدواج ممکن است ازموارد خیارباشد


دادگاه درصورت صحت منع متولی ازتولیت نسبت به ضم امین اقدام مینماید


دردعوی وقفیت تحقیق در سابقه وقفیت وعمل به وقف ضروری است


ایراد یکی از وراث به وصیتنامه موجب بی اعتباری آن نمیشود


برای احراز اصالت وصیت نامه دادگاه باید از مسجلین ذیل آن تحقیق نماید


وصیتنامه بایدبایک از شقوق ماده 276 قانون امورحسبی منطبق باشد


موصی بایدهنگام تنظیم وصیتنامه ازاراده و شعور لازم برخوردارباشد


اگرکسی به موجب وصیتنامه یک یاچندنفرازورثه راازارث محروم نماید چنین وصیتنامه ای نافذ نیست


درصورت ادعای جعلیت وصیت نامه دادگاه بایدبه کارشناسی ارجاع نماید


تنفیذ وصیتنامه عادی بایک شاهد و بدون اظهارنظراداره تشخیص هویت در صحت و سقم آن مشکل است


دعوی مربوط به تنفیذ وصیت نامه بایدبه طرفیت تمام وراث مطرح شود


شهادت برامر منفی مسموع نیست


رای صادره مبنی بر اشتباه است


دردعوی تنفیذ وصیت نامه عدم توجه دادگاه به ادعای خوانده موجب فسخ رای است