×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تردیدمرجع رسیدگی نسبت به اصالت مستنداتی که دردادگاه قبلی به ثبوت رسیده قابل توجیه به نظرنمی رسد


کم و زیادکردن و یاتغییردادن نحوه دعوی یاخواسته ودرخواست وقتی معتبراست که منشادعوی وخواسته جدیدهمان منشادعوی اولی ومربوط به آن باشد


خواهان دعوی ابطال شناسنامه وصدورشناسنامه جدید،چون با شناسنامه ای که درحال حاضردراختیارداردازدواج وطلاق انجام داده است ولذااقرار به تعلق آن بخودنموده لذاحکم صادره به نفع وی فسخ میشود


در دعوی تغییرنام کوچک چون حکم به الزام اداره ثبت احوال مبنای قراردادی و قانونی ندارد لذااین دعوی مسموع نیست


وجودتاسیسات درزمین علی رغم اینکه قهرا ازبین رفته باشند،دلیل دایر بودن آن است نه بایربودن


صدرحکم مازادبرخواسته فاقدمجوزقانونی است


درتعیین نوع زمین دادگاه بایدنظر کارشناس راکسب نماید


درتعیین نوع زمین بررسی عکسهای هوایی امری فنی وتخصصی است ،باید توسط کارشناس مربوطه اظهارنظرشودنه خودحاکم


درتعیین نوع زمین عدم متابعت ازنظرکارشناس بایدباذکردلیل خاص باشد


نظریه کارشناس مبنی برعدم کشت درسی سال اخیردرزمین به معنای داشتن سابقه کشت قبل ازآن بوده ودرنتیجه زمین بایراست


اگرملکی درسند مالکیت باغ توصیف شده باشد معتبر بوده و موات اعلام نمودن آن مستلزم ارائه دلیل است


با سکوت سنداجاره ، مستاجر اجازه انتقال منافع مورد اجاره را به غیرندارد


درصورتیکه که وکیل اختیارخواستن تمیزرادارااست داشتن این اختیار مانع ازابلاغ حکم به موکل نیست


قرارعدم توجه دعوی تکلیف قانونی دادگاه است و الزاما مستلزم ایراداصحاب دعوی نیست


ارجاع تطبیق امضاءبه خبره الزامی نمی باشدومنوط به نظردادگاه است


رای خبره راکه وفق قراردادطرفین یامطابق قانون انتخاب نشده باشد،درحق طرف دعوی نمی توان موثردانست


قرار رجوع به کارشناس باید بطرف دعوی ابلاغ شود


دادگاه نمی تواند بدون ذکراوضاع واحوال محقق ومعلومی ازمتابعت نظر کارشناس خودداری نماید


اعتبار نظر کارشناس بسته به نظر دادگاه است


دادگاه نمی تواندبه رای دونفرازکارشناسان که بدون مداخله کارشناس سوم بوده ترتیب اثربدهد