×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تاریخ ثبت دادخواست در دفترابتدای دعوی محسوب است نه شهادت شهودبرتقدیم دادخواست


ذکرنام پدرخوانده دردادخواست بدوی ازاصول مهمه نیست تاعدم رعایت آن حکم راازاعتبارقانونی بیندازدوموجب نقض حکم شود


اگرکسی بموقع قانونی تلگرافابرحکم غیابی اعتراض نماید این امر به منزله دادخواست اعتراض محسوب است


اخطار برای تعیین بهای خواسته مربوط به مرحله بدوی و در مرحله تجدیدنظر مورد ندارد


رعایت مدت مقرربه هرشش فرسخ ازمحل اقامت پژوهشخواه


اگرپژوهشخواه دادخواست خودرابه موقع به دفترصادرکننده رای تسلیم نماید کافی است


درصورت عدم پیوست وکالتنامه بایستی به دادخواست دهنده اخطاررفع نقصیه شود


متبادر و مقصود ازمامورین قضائی کارمندان وزارت دادگستری است


اعسار از هزینه دادرسی


استدلال دادگاه دایر بر اینکه پس ازرددادخواست اعسارپژوهشخواه به اواخطارشده تادرظرف دوروزنقصیه رارفع کندواقدام به تادیه مخارج ننموده )صحیح نیست


رددادخواست ازحقوق قانونی دادگاه بوده ونیازی به تقاضای طرف دعوی نیست


دادخواست پژوهشی


اگر از پایان وقت اداری دو سه دقیقه گذشته باشد نبایددادخواست پژوهشی رااز لحاظ اینکه درخارج ازوقت اقدام تکمیل شده ردنمود


دادخواست پژوهشی را ازلحاظ عدم تعیین نام پدرپژوهشخواه ردنمود


اگرمحکوم علیه درذیل دادخواست پژوهش ازقرارعدم صلاحیت اعتراض خودرانوشته منتهی برای توضیح بیشتری تذکردهدکه (بعدااعتراضاتی تقدیم خواهدشد)وازاین اقدام بعدامنصرف شود ایرادی ندارد


عدم قیدنام پژوهشخوانده ازنقائصی نیست که بدون اخطاربه پژوهش خواه موجب رددادخواست قرارداده شود


دادخواستی که متضمن اعتراضات نباشدودرمدت مقرردرآن ماده بعدازاخطاررفع نقص اقدام به تقدیم اعتراضات نگرددردمی شوداعم ازاینکه دادرسی اختصاری باشد یا عادی


تقدیم دادخواست اعتراض باملاحظه اینکه دادخواست پژوهشی درخلال مدت قانونی تقدیم گردیده مانع رسیدگی به دادخواست اخیرالذکربعداز حصول مدت پژوهشی نمی باشد


اگر(دراثراشتباه درنام دادگاه )دادخواست پژوهشی دردادگاه شهرستان اشتباهاجریان یافته و بالنتیجه درفرستادن آن به دادگاه استان تاخیرشده باشداین عمل مجوزرد دادخواست مذکورنخواهدبود


اگرپژوهشخواه دادخواست خودرادرمهلت قانونی به دادگاه محل اقامت خود که قانونامرجع تقدیم دادخواست پژوهشی است تقدیم دارد