×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اگرمشخصات معترضین برحکم پژوهشی غیابی دردادخواست اعتراضی صریحا معین باشد کافی است


پیوست کردن رونوشت حکم پژوهشخواسته به دادخواست پژوهشی الزام قانونی ندارد


فسخ معامله محتاج به انشاء فسخ است و خبرازفسخ مثبت وقوع آن نخواهد بود


در تخلف از شرط مادام که تعذر به اجبارمعلوم نباشد ، برای مدعی حق فسخ نخواهدبود


صلح خیاری - فسخ عملی عقد


اگرموضوعی حواله تشخیص شود هیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه جزدرمورد معین قانونی و یا موردی که خیارفسخ شرط شده باشد،حق فسخ نخواهندداشت


صرف تخلف وصف موجب خیار فسخ است خواه درثمن معامله تفاوتی حاصل شده یانشده باشد


استفاده ازخیارفسخ درصورتی است که ساقط نشده باشد


اظهارنظرکارشناس دایر به معیوب بودن مبیع بدون احرازاینکه عیب حین عقدوجودداشته یابعدازآن حادث گردیده موجب ثبوت حق فسخ نیست


مناط درفوریت خیارغبن تاریخ علم به غبن است نه تاریخ وقوع معامله


اگرطرفین اوصاف معینی برای مبیع ذکرنکرده باشند مورد خیار رویت وتخلف وصف نیست


توصیف مبیع - تعیین موردمعامله - اسقاط خیارات بطور مطلق شامل تخلف وصف نیست


ماده 263 ق م مربوط به خسارت تاخیرتادیه وجهی راکه مشتری داده و مطالبه می کند نمی باشد


اگروکالتنامه وکیل محکوم له دلالت برمجانی بودن وکالت مزبورداشته باشد بااین کیفیت چون خساراتی ازاین جهت متوجه اونشده است لذا استحقاق آن مطالبه آن راندارد


اگراصل دعوای محکوم له مطالبه خسارت درپرداخت و عشریه محاکمه بوده است مطالبه حق الوکاله وهزینه دادرسی ازمحکوم علیه خسارت ازخسارت محسوب است وقابل مطالبه نیست


حق الوکاله وخسارت


قدرمسلم درمیزان حق مطالبه خسارت همان خسارتی است که برمحکوم له وارد آمده باشد


برطبق ماده 33 قانون تسریع مدعی یامدعی علیه حق مطالبه خسارت حق الوکاله را که داده ویابایدبدهند،داراهستند


اگرموضوع دعوی مطالبه حق الوکاله راجع به دعوائی جزائی بوده و خواسته کمترازده هزارریال باشد تعیین میزان حق الوکاله بادادگاه است و نبایدطبق تعرفه وزارتی معین گردد


تجدیددادخواست رافع مسئولیت خواهان به خسارتی که قبلابطرف واردآمده نخواهدبود