×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

انکار اصل زوجیت در اعتراض به تقاضای انحصار وراثت


درصورتی که سندرسمی دایربرطلاق زوجین وجودداشته باشددراینصورت دادگاه بایدخودرسیدگی وحکم مقتضی صادرنمایدارجاع موضوع به دادگاه شرع مورد ندارد


تشخیص وقوع نکاح ازصلاحیت دادگاه عمومی خارج بوده ودرصلاحیت دادگاه شرع است


ارجاع بشرع درصورتی موردداردکه اختلاف دراصل وقوع زوجیت باشدنه درموردی که اختلاف درنحوه زوجیت بعنوان نکاح انقطاع یانکاح دائم بوده باشد


درمواردی که اصل نکاح محرزشده باشدیااصلی ازاصول قانون آثارنکاح محرز شده رابرمورداختلاف مترتب نموده باشدازمواردارجاع بدادگاه شرع نیست


اگر زن مطالبه نفقه وکسوه نماید و اعلام دارد شوهر او پس از طلاق مجددا رجوع غیررسمی نموده ولی شوهرمنکررجوع گردد،دراینصورت رسیدگی به وجودعلقه زوجیت درصلاحیت دادگاه شرع است


اگرزوج مدعی باشدکه طلاق زن اوازروی کره واجبارواقع گردیده وتقاضای صدور حکم بربطلان آن رابنماید،دراینصورت رسیدگی بموضوع درصلاحیت دادگاه شرع است


اگرزنی ازشوهرمطالبه مهریه ونفقه وکسوه وخسارات بنمایدوشوهرمدعی مطلقه بودن اوبشوددراینصورت پس ازرسیدگی دادگاه شرع به اصل نکاح ،موضوع دردادگاه های عمومی موردرسیدگی قرارمی گیرد


اگر دردعوای مطالبه نفقه وکسوه ،شوهرمدعی طلاق مدعیه گرد،ددادگاه باید برای احراززوجیت وطلاق که درموضوع دعوی مدخلیت تامه داردموضوع طلاق رابه محکمه شرع ارجاع نماید


رسیدگی به صحت وسقم طلاق ،درحقیقت همان رسیدگی به اصل طلاق است که رسیدگی به آن ازخصایص محاکم شرع خواهداست


مطابق شق 1ازماده 7قانون محاضرشرع ،درصورتی که دعوی راجع به اصل نکاح باشد ازمواردارجاع به شرع است


زوجه تنهاازبهای اعیان ارث می بردودرصورت امتناع ورثه ازتادیه آن ،حق خودراازعین استیفاءخواهدنمود


ورثه متوفی برای مطالبه حق خودمی تواننددردادگاه به غیرازتصدیق انحصار وراثت به دلیل دیگری ،وراثت خودراازمتوفی ثابت نمایند


اگرورثه حق زوجه راازبهای اعیانی تادیه ننمایند،زوج میتواندحق خودراازعین اعیان استیفاءنمایدوامتناع به هرتقدیرولوبه انکارزوجیت ،تحقق می یابد


برای زن حقی بنحو شرکت دراعیان فرض نمی شودتادرنتیجه عدم قیدآن درضمن درخواست ثبت حق مزبورساقط گردد


درصورت امتناع ورثه ازتادیه سهم الارث زن ازبهای اعیان ،دراینصورت زن می تواندحق خودراازعین استیفانماید


اگرمدرک دعوی موردتکذیب خوانده قرارگیرد و دادگاه قراررسیدگی به اصالت آن صادرکند،بعدا مجازبه انصراف ازاجرای قرارنیست


ادعای جعلیت اسنادرادرتمام مراحل بدوی وپژوهشی می توان نمود


دعوی جعل


در مورد رسیدگی به اعتبار سند ، امضای اسنادعادی راکه موردتصدیق نباشدنمی توان اساس تطبیق قرار داد