×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

درخواست تاخیراجرای حکم نیازبه تقدیم دادخواست رسمی نداردودرنتیجه احکام ابطال دادخواست درچنین مواردی جاری نیست


در صورتی که مدت یکسال ازتاریخی که رسیدگی به دعوی ازنوبت خارج شده سپری شده ودرخواست تعقیب آن نگردددراینصورت دادخواست باطل میشود


هرگاه محکوم علیه غایب بعدازاعتراض بحکم غیابی ،برای رسیدگی حاضر نشود دادگاه حکم لازم صادر میکند و ابطال دادخواست مجوزقانونی ندارد


ابطال دادخواست درمورددعوی اعسارمجازنیست


قرارابطال دادخواست درمرحله پژوهشی مجوزقانونی ندارد


بامتعددبودن وکیل ،وقت رسیدگی وهمچنین حکم دادگاه بایستی به هردووکیل ابلاغ گردد


مبداءاستحقاق خسارت تاخیرتادیه ،ابلاغ اظهارنامه یاتاریخ تقدیم دادخواست است


اگرمامورابلاغ حکم تاریخ تبلیغ رادررونوشت حکم که به محکوم علیه تسلیم میکندقیدنکرده باشدعمل ابلاغ ناقص است ونمی توان تاریخی راکه مامور درذیل حکم نوشته باوجوداختلاف آن بانوشته محکوم علیه مبداءمدت قانونی قرارداد


اگر طرفیت دعوی با معیت و اشتراک دو نفر باشد ، مبداء موعد قانونی از روز ابلاغ حکم به شخص دوم محاسبه میشود


تسلیم برگ اخطاررفع نقص به پسر11ساله محکوم علیه قانونی نیست


باداشتن وکیل مانعی برای ابلاغ حکم به موکل نخواهدبود


تاریخ ابلاغ راباتعیین روزوماه وسال دراخطاریه قیدنمایدوعدم قیدتاریخ موجب بطلان ابلاغ خواهدبود


اگرمامورابلاغ در زمینه تصریح تاریخ ابلاغ وتعیین اینکه اخطاربه چه کسی ابلاغ شده رفتارنکندچنین ابلاغی قانونی نخواهدبود


اگراخطارراجع به وقت حضوردرجلسه محاکمه مطابق قانون بطرف ابلاغ نشود، دادگاه مجازنیست لایحه ارسالی ازطرف دعوی راکاشف ازاطلاع اوبه وقت رسیدگی محسوب بدارد


درصورتی که ضمن تعیین قیم برای صغیری ،ناظراستصوابی نیزتعیین شده باشد دراینصورت اوراق قضایی بایدعلاوه برقیم به ناظرنیزابلاغ شود


ابلاغ رونوشت حکم کفایت میکند نه اصل حکم


ابلاغ حکم به قیم دارای منشاءو اثر قانونی است و ابلاغ به ناظر و لواستصوابی اثری ندارد


ابلاغ به یکی ازبستگان یاخادمین اخطارشونده فقط در محل سکونت معتبر است


باوجودصدورحکم افلاس وتعیین شدن مدیرتصفیه ،ابلاغ اوراق به شخص مفلس قانونی نخواهدبود


اگرتحقق امرابلاغ قانونی ،موردانکارباشددادگاه بایدبه دلائل وشواهد مثبته ابلاغ اعتمادنماید