×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

باابطال عرضحال ، دیگرموضوعی برای قرارتامینی که قبلا صادرشده باقی نمانده وبایدفورادستوررفع آن داده شود


مطالعه پرونده قبل ازجلسه محاکمه وتهیه خلاصه یادداشتی از آن


ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه پس ازاعلام ختم محاکمه قرار استماع شهادت شهود مدعی علیه را داده وارداست زیرا حاکم دادگاه قبل ازجلسه بایدپرونده رامطالعه نماید


دادگاهی که به ایراد محکوم علیه به اینکه چرخ خیاطی ازمستثنیات دین است ترتیب اثرنداده ،متخلف نیست


ایراد برحاکم دادگاه استیناف به اینکه درباب ایراد مرورزمان قراری نداده وارد نیست


دادگاه با درخواست مدعی علیه برای ایراد مرورزمان باید تحقیقات ازمطلعین راانجام بدهد


دادگاه بدون اینکه درباب ایراد مدعی علیه به مرورزمان قراری داده و منتظر قطعیت آن بشود مبادرت بصدور رای نماید تخلف است


دادگاه درصدور قرار مرورزمان بدون اینکه تصرفات مدعی علیه رااحرازکرده باشد متخلف محسوب میگردد


دادگاه بدون تعیین جلسه برای رسیدگی به ایراد مرورزمان قرار قبول ایراد مرورزمان داده تخلف است


دردعوی افراز که مدعی علیه منکرمالکیت مدعی شده و علاوه برآن بر صلاحیت محکمه ایراد وایراد به مرورزمان هم نموده محکمه مکلف است قبل ازادامه رسیدگی نسبت به ایرادات قرارمقتضی صادرنماید


درصورت ایرادمرورزمان محکمه مکلف است قبل ازادامه رسیدگی قراری دراین زمینه صادرنماید


تصرف عدوانی به قطع مرورزمان خللی وارد نمیسازد


صدور قرار مرورزمان بدون ابلاغ لایحه ایراد مرورزمان بطرف و مطالبه جواب تخلف است


مرجع تقاضای صدوراجرائیه نسبت به رای داورویاابطال آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع راداردوصرف رسمی بودن قرارداد اجازه نمیدهدتااین درخواست ازاداره ثبت بعمل آید


چنانچه محکوم به عین معین واجرای آن غیرممکن باشدقیمت زمان تادیه ملاک میباشد


مدعی به عین معینی بوده و در ضمن رسیدگی نیزدرخواست قیمت آن را به مناسبت ازبین رفتن عین نموده صدورحکم برمحکومیت مدعی علیه به قیمت بدون وجود تقاضائی دراین خصوص ازمدعی برخلاف قانون است


صدورحکم نسبت به قسمتی ازدعوی که بالملازمه موجب تعیین تکلیف نسبت به قسمتی دیگرازدعوی گردد،تخلف نیست


دادگاه درحکم خودبایدآنچه راکه خواسته مدعی بوده است مورد رای قرار بدهد


درصورتیکه مدعی علیه به تقویم خواسته ایراد بکند دادگاه باید آنرا مورد توجه قرار بدهد


در صورتیکه موضوع دعوی ومورد تقاضای مدعی جنس باشد حکم به تادیه قیمت تخلف است