×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

رسیدگی به اعتبار اسناد و لزوم صدورقراری دراین خصوص منوط بر این است که طرف مقابل درمقام دفاع منکر صدور و یاتردیددرصدور صدورآن بوده و یا نسبت جعلیت به آن داده باشد


قبل ازصدورقراری راجع به اصالت واعتبارسند مدرک دعوی که مورد تکذیب مدعی علیه واقع گردیده است ،دادگاه مجازبه صدوررای نیست


دعاوی نفقه وتمکین ارتباط کامل باهم دارند


چنانچه سند مدرکیه مدعی مورد تکذیب مدعی علیه واقع گردد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این ادعا میباشد


قبل از رسیدگی به صحت انتساب سندابرازی یکی ازاصحاب دعوی که مورد تکذیب طرف واقع گردیده است ،مبادرت کردن بصدور رای تخلف است


رسیدگی محکمه استیناف محدود به تقاضائی است که ازمحکمه صورت گرفته است


رسیدگی استینافی حضوری محسوب است


دادگاه استان درصورت فسخ حکم بدوی می بایست خود به دعوی رسیدگی وحکم صادرنماید


درمرحله استینافی ، حاکم دادگاه پس ازفسخ حکم بدوی مکلف برسیدگی درماهیت دعوی است


درمرحله استینافی ، دادگاه پس ازفسخ حکم بدوی مکلف برسیدگی درماهیت دعوی است


رسیدگی محاکم و صدور حکم فرع بر وجود تقاضا است


تعمیم حکم استینافی نسبت به محکوم علیهم در صورتی که عده ای ازآنها درخواست رسیدگی استینافی ننموده بودند برخلاف اصول وتخلف است


اگر عرضحال اسینافی اشتباها به دادگاهی غیرازدادگاه صلاحیتدار داده شده باشد در اینصورت رد عرضحال که درمهلت قانونی تسلیم شده تخلف است


رد عرضحال استینافی اگر درظرف مدت قانونی بدفتردادگاه صادر کننده حکم تسلیم شده باشد تخلف است


قراری که در مرجع استیناف بصورت غیابی تائید میشود قابل اعتراض نمیباشد


چنانچه دادخواست راشخصی داده که وکیل رسمی واتفاقی نمیباشد در اینصورت رد دادخواست بلااشکال است


خواسته خواهان میتواند،اثبات مالکیت مشاعی ودرخواست تقسیم تواما باشد


حکم به بیحقی یا قرار رد عرضحال


خواسته باید منجز باشد ودرغیراینصورت دادگاه مجاز به رد عرضحال میباشد


رد عرضحال اعتراض شخص ثالث بر قرار تامین از امور نظری است و تخلف نیست