×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

حکم حکمهائی که ثانیا پس ازالغاء حکم حکم منفرد،تعیین شده اند حکم بدوی محسوب وحکم آنهاقابل تجدیدنظراست


محکمه استیناف که در رسیدگی به موضوعی برحسب ارجاع ازدیوان کشوربه قسمت دیگری ازدعوی هم که دردیوان کشورابرام شده بودرسیدگی کرده تخلف است


دعوی وقفیت متولی و عدم استماع اعتراض اداره اوقاف بعنوان شخص ثالث


شرط رضایت طرفین درتجدید جلسه در جائی است که هر دو طرف حاضرباشند


پذیرفتن تقاضای مدعی علیه دائر برتجدید جلسه بمنظور تهیه و تدارک دفاع تخلف است


ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه به تقاضای معترض برحکم غیابی تجدیدجلسه کرده واردنیست


تامین مدعی به دردعوی تصرف عدوانی مانعی ندارد


توقف اجرای قرار تامین خواسته بعلت اعتراض شخص ثالث


حکم به منع ساختمان مدعی علیه که مورد دعوی مدعی بوده از موارد صدور قرار تامین خواسته نیست


جواز قبول تقاضای تامین در بدو دعوی منحصر به رسمی بودن مدرک دعوی نیست


صدورقرارتامین مدعی با رسمی نبودن مستند دعوی و عدم احرازبودن مدعی به درمعرض تضییع وتفریط


چنانچه دادگاه قبل از رفع نواقص عرضحال مبادرت به اصدارقرارتامین مدعی به نموده باشدتخلف نیست


تامین عین محصول باغ و رد تقاضای مدعی علیه در تبدیل آن به ضامن


درمورد تقاضای صدورقرارتامین مدعی به محکمه مکلف است قراری مبنی بر رد یاقبول بدهد


عدم توجه به قرار صدور تامین مدعی به از طرف دادرس دادگاه تخلف است


تامین خواسته ممکن است به تودیع وجه نقدیامال دیگرویادادن ضامن تحقق یابد


منافع رقبات ممکن است موردتامین خواسته قرارگیرد


تبدیل توقیف اموال به ضامن ، بدون احضار اطراف دعوی اعتراض شخص ثالث اجرائی ورسیدگی به دعوی مزبور تخلف است


عدم قبول ورقه تقاضای تامین خواسته بعلت دردسترس نبودن پرونده امتناع دادرس ازرسیدگی تلقی نمیگردد


صدور قرار تامین مدعی به و وجود مقتضی آن بسته بنظردادگاه است