×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

رأی شماره 6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 48986 ک 4010 مورخ 3 6 1381 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی


اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد خشکسالی


رأی شماره 1338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13 9 1379 و بند 2 صورتجلسه 27 5 1381 هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی


رأی شماره 1126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 8 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 21 1 1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان آذربایجان شرقی


رأی شماره 1183 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19 9 1381 و بخشنامه شماره 947 مورخ 14 10 1381 اداره کل بانک کشاورزی


رأی شماره1181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31209 876 211 مورخ 30 5 1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی


رأی شماره1336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان


رأی شماره 1341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به پرداخت فوق‌العاده کارانه


رأی شماره 1340 ـ 1339 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی فی‌مابین کارگر و کارفرما


رأی شماره 1337 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام معلمان حق‌التدریس


رأی شماره 1330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به صدور پروانه احداث واحد تجاری


رأی شماره 1182 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت در نهضت سوادآموزی


رأی شماره 1180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین صلاحیت مراجع ذیصلاح در مورد اقدامات وزارت نیرو با مالکین یا متصرفین بستر و حریم رودخانه


رأی شماره 910 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص


رأی شماره 902 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده کارانه


رأی شماره670 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حکم انفصال از خدمت


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ مصوب1380ـ


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 18260 ت39653هـ مورخ 11 2 1387


اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور