×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال1386 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور


رأی شماره 532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100 20 30400 مورخ 14 4 1385 وزارت نیرو


رأی شماره 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مزایای کار دربرابر اشعه


رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31488 42 مورخ 26 7 1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی


رأی شماره 417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خسارات وارده به مؤدی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه


رأی شماره 418 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ 28 2 1362


رأی شماره 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قابل طرح نبودن اعتراضات اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی در دیوان عدالت اداری


رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک


رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازخرید خدمت


رأی شماره 521 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 82966 1802 مورخ 25 5 1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور


رأی شماره 654 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی دانشجویان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش


رأی شماره 678 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق


رأی شماره 524 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حدود صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره 1178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی


اصلاح تصویب‌نامه سیاستها و برنامه‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی و متخصص و اولویت‌بندی در تحقیقات هسته‌ای


قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت


تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی


اصلاحیه قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


بخشنامه به دادگستری‌های استان و شهرستان و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور


رأی وحدت رویه شماره706 دیوانعالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود