×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به مهلت زمانی پرونده‌های مربوط به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی


تصویب نامه راجع به اختصاص مبلغ پانصد میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به بانک ملی ایران به صورت وجوه اداره شده در اختیار وزارت راه و


تصویب‌نامه راجع به تفویض اختیارات هیئت وزیران به کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور


تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و ساماندهی تولید و توزیع چای


آیین نامه اجرایی بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی جزء 2 ـ 5 بند « الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی جزء « 2ـ6» بند « الف» تبصره « 13» قانون بودجه سال 1385 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


تصویب‌نامه راجع به دستورالعمل نحوه و میزان حقوق و مزایای کارکنان سازمانهای مناطق آزاد


اصلاحیه ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر


اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سراب


آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


رأی شماره762 مورخ 7 12 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان تملک باغات به استناد قانون زمین شهری


مصوبه شورایعالی اداری راجع به تأسیس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)


الحاق یک تبصره به ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات


تصویب‌نامه راجع به استخدام (17) نفر در مشاغل فنی و تخصصی شرکت روزنامه رسمی کشور


تصویب‌نامه راجع به فرودگاه سبزوار به عنوان مرز مجاز هوایی


تصویب‌نامه راجع به انتخاب شهرستان نیشابور به عنوان منطقه نمونه گردشگری بین‌المللی


قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت