×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی بند «ی» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ابطال تصویب‌نامه شماره 27961 ت 33388 هـ مورخ 8 5 1384


آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند «ب»‌ تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


تصویب‌نامه راجع به برگشت درآمدهای ارزی حاصل ازفروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی


رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13 10 1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه


مصوبه راجع به میزان سرعت مجاز انواع وسایل نقلیه در راههای برون شهری


آیین نامه اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک به گارگران و کارمندان کم درآمد


تصویب‌نامه راجع به پاداش آخر سال( عیدی )


اصلاح تاریخ مندرج در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح ماده (13) آئین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آئین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی – فرهنگی – رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا ( پیشکسوتان )


تصویب نامه راجع به تعطیلی بعضی از دفترها و نمایندگی های خارج از کشور وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی


قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن


قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) ‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور


قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)


رأی شماره 430 در خصوص ابطال جزء (الف) بند 3 ماده 13 تصویب نامه شماره 58352 ت25960 ه هیأت وزیران


رأی شماره 449 درخصوص ابطال مصوبه شماره 16735 460 160 مورخ 12 11 1382 شورای اسلامی شهر تهران


رأی شماره 425- 424 در خصوص 1- ابطال تبصره 4 ماده 3 آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و م‍ؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران 2- ابطال نامه شماره 1638 174 2 مورخ 9 4 1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران


رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 2 ابلاغیه شماره 29736 مورخ 21 9 1373 معاونت نیروی انسانی مقاومت بسیج