×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به تسهیلات مختلف در شهرستان زلزله زده بم


لغو آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (106) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه در خصوص تشکیل ستادی به منظور هماهنگی، انسجام در تصمیم گیری و اقدامهای مربوط به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان


تصویب نامه راجع به تشکیل ستادی در خصوص روابط اقتصادی و تجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی و پیگیری همکاریهای مهم و راهبردی با کشورهای افریقایی


تصویب نامه در خصوص وصول تعهدات ارزی ایفا نشده بخش دولتی توسط بانک مرکزی


اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران صنعت ساخت


اصلاح آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت


آیین نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه بند « و » ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه اجرایی بند «ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ


تصویب نامه درخصوص واگذاری سهام ترجیحی


تصویب نامه راجع به واگذاری 1 30 درصدسهام شرکت ایران شیندلر به روش مزایده و تبدیل سهام شرکت لوله سازی خوزستان به پاره سهم


تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان نماینده دولت در مناطق چهارگانه مذکور در بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


تصویب نامه راجع به تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ


اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


آیین نامه اجرایی استفاده از مبلغ ششصد میلیارد(000 000 000 600) ریال تسهیلات موضوع بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384کل کشور


آیین نامه اجرایی بند «پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


تصویب نامه در خصوص تعیین تاریخ اجرای جدول میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور مربوط به سال 1384