×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه یکم دانش) به آقای کاظم معتمدنژاد


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سوم مهر) به خانم منیر علی (گرجی)


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت)به آقای علی‎اشرف افخمی


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای محمود عسگری‏آزاد


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه دوم لیاقت و مدیریت) به آقای نصراله جهانگرد


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه دوم دانش) به آقای سیدعزت‏اله عراقی


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( استقلال ) به آقای میرحسین موسوی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یکم دانش)به آقای رضا داوری


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای سیدمحمود محدث


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم دانش) به آقای اکبر کمیجانی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم خدمت) به آقای محمدعلی کریمی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم لیاقت و مدیریت) به آقای مصطفی مؤذن‏زاده


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم فرهنگ و هنر) به خانم زهرا رهنورد


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم دانش) به آقای محمد آشوری


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه یکم لیاقت و مدیریت) به آقای محمد ستاری‎فر


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه یکم لیاقت و مدیریت) به آقای محمد باقریان


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای سیدمهدی حسینی


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه سوم کار و تولید) به آقای عبدالزهرا وطن‏دوست


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه دوم پژوهش) به آقای رضا هاشمی‏فشارکی


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه یکم فرهنگ و هنر) به آقای سیدمحمد احصائی