×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

قانون متمم بودجه سال 1313 مملکتی


قانون بودجه کل سال 1313 مملکتی


قانون تصویب قرارداد بین المللی مرابطات بعیده منعقده در مادرید


قانون واگذاری خرید و فروش شوره محل احتیاج دولت به اداره کل صناعت و فلاحت


قانون اجازه استخدام شش نفر متخصصین خارجی برای امور فلاحتی و قسمت معادن


قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص برای تدریس در دانشکده های بیطاری و فلاحتی


قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای مدارس متوسطه و مدارس عالیه حقوق و فلاحتی در وزارت داخله و پرداخت حق الکفاله


قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق الکفاله مستخدمین وزارت مالیه


قانون راجع به محصلین کلاس قضایی و ثبت اسناد


قانون یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه


قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات نظمیه از محل بودجه سال 1312


قانون اصلاح بودجه 1312 تشکیلات کل نظمیه


قانون اضافه اعتبار تلگرافات وزارتین عدلیه و داخله و ادارات تجارت و نظمیه و صحیه کل مملکتی


قانون اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه


قانون راجع به سواد اسناد سجلی


نظامنامه اجرا ماده شانزدهم قانون تاسیس دانشگاه تهران


قانون اصلاح تبصره ماده 219 اصول محاکمات جزایی


قانون راجع به غیر قابل تمیز بودن بعضی از محکومیتهای جزایی


قانون الحاق ماده 269 مکرر به قانون مجازات عمومی


قانون الحاق ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومی