×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون الحاق ماده 45 مکرر به قانون مجازات عمومی


قانون مدنی


قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت


قانون اصلاح عبارتی ماده 41 قانون تامین مدعی به


قانون راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت


قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهاد وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اضافه ششصد هزار ریال بر عایدات و مخارج 1313 وزارت پست و تلگراف و تلفن


قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات


قانون معافیت ماهیهای موسوم به متو و حشینه صادره از خلیج فارس از حقوق گمرکی


قانون اجازه مساعدت به کارخانه های داخلی به وسیله اعطای قرضه


قانون اجازه صدور شلتوک


قانون اجازه پرداخت سیصد خروار شلتوک حق الارض ورثه آقا سلیم سنگ از قرار خرواری (بوقر بلده بیست من است ) دو تومان


قانون راجع به نرخ طلا


قانون اجازه تصدیق مالکیت آقای شرف الدوله نسبت به یک دانگ قریه زندآباد خالصه قراجه داغ در ازا دریافت یک هزار و هفتصد تومان از مشارالیه


طرح قانونی دایر به تصدیق خدمات گرانبهای مرحوم حسین پیرنیا (موتمن الملک ) نسبت به کشور و مشروطیت ایران


قانون راجع به تصدیق صدور


قانون راجع به معاملات تصدیق صدور


قانون تعیین تاریخ شروع مدت اعتبار تصدیق صدور