×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

ضوابط وکالت در تسلیم عرضحال اعسار یا افلاس


پرداخت بقیه مخارج محاکمه


تقسیم وجوه حاصله از اجراء احکام


تعقیب انتظامی صاحب منصبان پارکه که بمحل ماموریت نرود


کلیه بلوک درجزین جزء حوزه ابتدائی همدان است


نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها در مورد شرکتهای بیمه


تعقیب انتظامی قضائی که بمحل ماموریت جدید نروند


تکمیل و توضیح نظامنامه اجراء قانون ازدواج


تکمیل نظامنامه طرز اجراء ماده 3 قانون ازدواج


تکمیل نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق


تکمیل نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی


نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها در مورد ثبت شرکتهای خارجه


ضوابط تاسیس محکمه برای اجراء مقررات ماده 3 قانون ازدواج


نظامنامه راجع بشرکتهای بیمه


حوزه ابتدائی طهران به سه حوزه صلح


طریقه ابلاغ اظهار نامه های رسمی


تعیین اعضای هیئت منصفه


در هر موردیکه مخارج محاکمه در موقع تقدیم عرضحال تماماً پرداخته نمیشود


مواد راجع به دیوان عمال دولت


تصویبنامه در مورد شمول قانون استخدام مورد عمل نیروهای مسلح شاهنشاهی افسران به درجه داران و افراد شهربانی کل کشور