×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

قانون بودجه 1306 اداره ذوب آهن


قانون تفسیر تبصره سوم قانون بودجه 1306 راجع به حقوق معلمین


قانون بودجه سال 1306 مملکتی و اجازه پرداخت مخارج مملکتی بر طبق تشخیص کمیسیون بودجه در اسفند ماه 1306


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب 1305 بابت مخارج مملکتی در بهمن ماه 1306


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب 1305 بابت مخارج مملکتی در دی ماه 1306


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم اعتبارات مصوب 1305 بابت مخارج مملکتی در دوماهه آبان و آذر 1306


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه های مصوب اسفند 1305 بابت مخارج مملکتی در دوماهه شهریور و مهر 1306


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه های مصوب 1305 برای مخارج مملکتی در دوماهه تیر و مرداد 1306


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه های مصوب و پرداختی اسفند ماه 1305 برای مخارج دوماهه اردیبهشت و خرداد ماه 1306


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه های مصوب و پرداختی اسفند 1305 بابت مخارج دولت در فروردین ماه 1306


قانون اعتبار مخارج روضه خوانی در مجلس شورای ملی بابت سنه 1306


قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه جویی بودجه 1306 مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی


قانون بودجه یکساله 1306 مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای تعمیرات ابنیه و تهیه اثاثیه جهت عدلیه های مرکز و ولایات


قانون اجازه احتساب شش هزار تومان علاوه بر اعتبارات 1305 وزارت عدلیه برای تشکیلات ثبت اسناد گیلان و سایر مخارج ضروری آن وزارتخانه


قانون اعتبار بودجه سنه 1306 و سایر اعتبارات مربوطه به سنه مالی 1305 وزارت عدلیه


قانون تفریغ بودجه یکساله 1305 شمسی مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت سی و دو هزار تومان برای خرید عمارت و اثاثیه جهت سفارت افغانستان


قانون اجازه پرداخت اعتبارات مخصوصه از محل اضافه عایدات 1305


قانون اعتبار ده هزار تومان برای مخارج احصائیه و توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایران مقیم عراق عرب