×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون استخدام دکتر هانری اشترنک تبعه دولت آلمان برای مدیری مدرسه صنعتی


قانون استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه


قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص تلگراف بیسیم تبعه دولت فرانسه


قانون تجدید کنترات مسیو دولاپوژ تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق


قانون استخدام مسیو ویلهم وبر تبعه آلمان جهت مکانیکی و به کار انداختن ماشینهای مطبعه مجلس


قانون استخدام مسیو اتوموزر تبعه آلمان جهت مدیریت فنی مطبعه مجلس


قانون اجازه استخدام آقای آندره هس فرانسوی برای معلمی مدرسه حقوق


قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار موسسه دفع آفات حیوانی و اجازه استخدام متخصص آمریکایی برای موسسه مزبوره


قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای موسسه پاستور


قانون امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاه های آرتزین در خاک یزد به آقا محمد رشتی در مدت چهار سال


قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اجازه مبادله عهدنامه تامینیه و بیطرفی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون الغای مالیات اغنام و احشام


قانون اعزام محصل به خارجه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه


قانون اجازه اجرای لایحه قانونی مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه


قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه


قانون افزایش صدی پنجاه بر قیمت تذکره های عبور و اختصاص عواید آن به مخارج مدارس ایرانیان در خارجه


قانون راجع به سند خدمت آقای حاج مهدیقلی خان هدایت