×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه مصرف 45 میلیون ریال جهت برنامه فوری کارخانجات کنسرو و خشکبار


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد برنامه عملی ساختمان سدهای کوچک


قانون راجع به اعطای شصت میلیون ریال اعتبار جهت هزینه دانشکده پزشکی و بیمارستانهای تهران


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی درباره استخدام آقای مهندس والتر نیهوس تبعه سویس برای مدت هشت ماه


قانون متمم قانون مربوط به اعطای یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ جهت تاسیس مدارس و کلاسهای جدید


تصمیم قانونی راجع به اعطای اختیار به کمیسیون بودجه در مورد تشخیص ضرورت جهت خرید اتومبیل


تصمیم قانونی راجع به تمدید مدت سه ماه در مورد اختیار کمیسیون بودجه مربوط به بودجه های تفصیلی سال 1334


لایحه قانونی راجع به حل و فصل دعاوی مربوط به بانک سابق ایران


قانون برقراری وظیفه و مستمری درباره عده ای از کارمندان و مامورین سابق دولت و وراث آنها


قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه های اداری و پرسنلی وزارت کشور


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اصلاح تبصره 3 ماده واحده مربوط به تعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی


تصمیم مربوط به تعیین سه نفر دیگر سرپرست معاونت به استثنای دو نفر معاونین فعلی سازمان برنامه و وظایف آنها


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال 33 سازمان برنامه


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال 1333 سازمان برنامه


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال 1333 سازمان برنامه در مرداد ماه 1334


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال 1333 سازمان برنامه در شهریور ماه 1334


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب سال 1333 سازمان برنامه در مهر ماه 1334


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به افزایش عده کارمندان کادر مرکزی سازمان برنامه


تصمیم قانونی راجع به قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات راهسازی و تعمیرات وزارت راه در سالهای 32 و 33 تا آخر سال 1334


لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی