×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی


قانون بودجه سال 1333 مجلس سنا


قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری


قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبارات سال 1333


قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار وزارت کشاورزی جهت دفع آفات نباتی و حیوانی


قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه 1333


قانون اجازه اعطای بیست میلیون ریال اعتبار به وزارت جنگ


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه مهر و آبان 1333


قانون راجع به اجازه پرداخت اضافه اعتبار سال 1333 وزارت فرهنگ


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه مرداد و شهریور ماه 1333


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه خرداد و تیر ماه 1333


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه 1333


قانون اجازه پرداخت ششصد و سی و شش میلیون ریال از بودجه پیشنهادی سال 1333 وزارت دفاع ملی و مرزبانی


قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر


تصویبنامه راجع به تدوین ضوابط ، دستورالعملها و استانداردهای مربوط به موضوعات مصادیق نظم و انضباط اداری و مالی


آئین نامه تشکیل و فعالیت کارگروه ملی کد اخلاق گردشگری


آئین نامه تشکیل کارگروه ملی زعفران


آئین نامه اجرائی آموزشگاههای رانندگی


تصویبنامه راجع به کاهش سود بازرگانی دستگاههای ایکس ری غیرپزشکی


تصویبنامه درخصوص تعیین فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان مرز مجاز هوایی بین المللی