×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تصویبنامه در باره انتزاع و الحاق برخی روستاهای حومه تهران - ورامین و ری


تغییر نام بیست و یک روستا از توابع بخش اروند کنار شهرستان آبادان


تصویب نامه راجع به اجازه ارسال پانصد گرم سوخته تریاک به کشور هلند


تصویب نامه راجع به اجراء قانون جلوگیری از قطع بی رویه درخت در مناطق روستائی شهرستانهای خرم آباد و بروجرد و الیگودرز


تصویب نامه راجع به تغییر نام شهر اشترینان به اشتاد


تصویب نامه راجع به ایجاد سه بخش در محدوده شهرستان لنجان


تصویب نامه راجع به حرکت وسیله نقلیه غیر نظامی در داخل ستونهای ارتشی


تصویبنامه راجع به اجازه دریافت هزینه خدمات به سازمان جنگلها و مراتع کشور


اجازه خرید ششدانگ ملک جهت دفتر سفارت افغانستان


تصویبنامه راجع به دستورالعملل اجرائی تبصره 6 قانون بودجه


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف اعتبار برنامه بهبود تغذیه رایگان


تصویب نامه راجع به انتصاب جناب آقای مسعود طباطبائی دیبا بسمت رئیس کل راه آهن دولتی ایران


تصویب نامه راجع به حذف ماده 8 آئین نامه نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی


تصویب نامه راجع به واگذاری 2100 متر مربع از اراضی ملی شده جهت ساختمان دادگاه دیوان دره


تصویب نامه راجع به تغییر نام روستای قریه العرب به گلزار


تصویب نامه راجع به اصلاح بند 7 جدول ب جرائم پانصد ریالی


تصویب نامه راجع به تغییر نام روستاهای شیطان آباد ، بازقلعه لات و ناحیه نوبنیاد


تصویب نامه در مورد تشکیل بخش جدیدی بنام بخش کربال


اجازه کشت محدود خشخاش در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی


تصویبنامه راجع به تغییر نام روستای کمبوعه به کامبوزیا