×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به تشکیل صندوق تعاون مسکن وزارت دادگستری


تصویبنامه راجع به استرداد دعوی مطروحه در دادگاه شهرستان کرمانشاه


تصویبنامه راجع به معافیت آقای عباس فاروقی ازتعقیب کیفری


تصویبنامه راجع به واگذاری هفت عکتار از اراضی ملی شده موسوم به جدول فرامرزی جهت ایجاد ساختمان دادگاه بخش یاسوچ


تصویبنامه راجع به عضویت دانشگاه اصفهان به موسسات بین المللی


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد آئین نامه اجرائی ماده 30 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در شرکت مخابرات ایران


تصویبنامه در مورد موافقتنامه لغو روادید بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری پرتغال


تصویبنامه راجع به اجازه کاوشهای علمی باستانشناسی در تخت سلیمان


تصویبنامه راجع به فروش اراضی در محدوده پلاک شماره 3498 خرمشهر توسط مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر


تصویبنامه در مورد الحاق یک ماده بعنوان ماده 7 به آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور


تصویبنامه در مورد حق جلسه اعضای انجمن شهر تهران


تصویبنامه راجع به اصلاح تصویبنامه 8312 مورخ 1 4 2534


تصویبنامه راجع به اجازه خرید ششدانگ ملک توسط سفارت قطر برای دفتر سفارت


تصویبنامه راجه به فوق العاده شغل ماهانه مسئولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور


تصویبنامه راجع به فوق العاده شغل ماهانه رسته های اداری ومالی ، امور اجتماعی ، آموزشی و فرهنگی، فرابری داده ها و خدمات


تصویبنامه در مورد دعوی بنگاه خالصجات علیه آقایان محمد قلی اسدی و عده ای دیگر


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد برداشت و مصرف مبلغ 7416176 ریال از حساب پذیره نفت


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 16 آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران


تصویبنامه راجع به تعیین بهاء خرید شیرة خشخاش از کشتکاران به تناسب کیل یا عیارآن