×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن شیراز


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن اکباتان


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن اصفهان


تصویبنامه در مورد تغییر نام و یا نام گذاری نود و هفت جزیره از جزایر دریاچه رضائیه


تصویبنامه راجع به اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران


تصویبنامه راجع به اعلامیه ضمیمه درباره حد خارجی منطقه انحصاری ماهیگیری ایران در خلیج فارس و دریای عمان


تصویبنامه مربوط به خریداری ملک و واگذاری آن به اجاره سفارت بلغارستان


تصویبنامه راجع به افزایش بهای بنزین


تصویبنامه راجع به خریداری ملک ابوالقاسم امینی و واگذاری آن به اجاره سفارت رومانی


تصویبنامه راجع به انتقال مرکز شهرستان مغان ازبیله سوار به گرمی


تصویبنامه راجع به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور


اصلاح جدول جرائم رانندگی


تصویبنامه هیئت وزیران درباره منع استخدام کارمندان مستعفی از خدمت مستعفی


تصویبنامه دائر به اجازه وزارت امور خارجه به امضای متن عهد نامه ازمیر


تصویبنامه راجع به تعیین آقای علی اصغر فامیلی به سمت رئیس شعبه اول هیئتهای تجدید نظر املاک واگذاری و آقای حسن فاخری بعضویت اصلی شعبه اول هیئتهای مذکور


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 5 به ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ورود و اقامت اتباع خارجی


تصویبنامه راجع به اضافه نمودن بند 38 به جدول ج جرائم یکهزار ریالی موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


تصویبنامه راجع به تغییر نام بعضی روستاهای واقع در استانهای مرکزی و فارس و خوزستان


تصویبنامه راجع به اجازه خرید ششدانگ ملک یعقوب زاده از طرف وزارت امور خارجه و واگذاری آن به دولت لهستان


تصویبنامه راجع به اضافه شدن نام فیلیپین در بند ج تبصره ذیل جدول شماره 2 تصویبنامه 16-350 م مورخ 6 10 2535