×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون تفریغ بودجه یکساله 1303 مجلس شورای ملی


قانون بودجه یکساله هزار و سیصد و پنج مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه سنه ماضیه 1303 برای مخارج مملکتی بابت دوماهه آذر و دی ماه 1304


قانون تفریغ بودجه یکساله 1302 مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه سنه ماضیه 1303 بابت مخارج مملکتی در مهر ماه و آبان ماه 1304


قانون اجازه مصرف دو دوازدهم بودجه مصوب 1303 بابت مخارج مملکتی برای مرداد ماه و شهریور ماه 1304


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه مصوب 1303 برای مخارج مملکتی خرداد ماه و تیر ماه 1304


قانون بودجه یکساله یک هزار و سیصد و چهار مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم بودجه مصوب 1303 بابت اردیبهشت ماه 1304


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم بودجه مصوب 1303 بابت ماه فروردین 1304


قانون اجازه پرداخت کسر بودجه سنه 1303 وزارت عدلیه


قانون بودجه مملکتی سنه 1303 شمسی


قانون اجازه پرداخت بودجه هذه السنه 1303 وزارت پست و تلگراف


قانون اجازه پرداخت بودجه هذه السنه سیچقان ئیل وزارت جنگ به اقساط متساویه دوازده گانه


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه تنگوزییل 1302 از بابت مخارج برج میزان سیچقان ئیل 1303


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه تنگوز ئیل بابت برج سنبله سیچقان ئیل 1303


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه ماضیه تنگوزییل بابت برج اسد سیچقان ئیل


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم از اعتبارات سنه تنگوز ئیل بابت ثور و جوزای سیچقان ئیل 1303


قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم از اعتبارات بودجه سنه ماضیه 1302 بابت سرطان 1303


قانون بودجه یک ساله سیچقان ئیل 1303 مطبعه مجلس شورای ملی