×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد


قانون تشکیل محاکم تجارت


قانون اصلاح فقره 8 ماده 124 قانون ثبت اسناد راجع به ثبت شرکت نامه ها و اوراق تجارتی


قانون تجارت


قانون موقت اصلاح جمله اخیر ماده (110) قانون اصول محاکمات حقوقی


قوانین اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه


قطع نامه راجع به عدم اعتبار امتیاز خوشتاریا


پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک


پروگرام کابینه آقای قوام السلطنه


ابراز اعتماد به کابینه آقای مشیرالدوله


پروگرام کابینه آقای قوام السلطنه


قانون اعتبار برای مصارف روشنایی بقاع متبرکه و غیره واقعه در عراق عرب


قانون اجازه پرداخت قیمت طبع 89 شماره روزنامه رسمی


قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ


قانون اعتبار دویست تومان ماهیانه در وجه آقای آقا میرزا شهاب الدین


قانون اعتبار برای امتداد سیم از گناباد به تون - قرضه در وجه وزارت فواید عامه برای نمایشگاه امتعه وطنی - و مرمت و ایجاد بروج نظامی بروجرد


قانون اعتبار برای سیم کشی خط تلگراف از کرند الی قره تو و دایر کردن تلگرافخانه در دو نقطه مزبور


قانون انتقال یک دستگاه چراغ برق سلطنت آباد به قم و تخصیص آن برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها


قانون هشتصد تومان اعتبار مخارج بنای سه برج اقامتگاه مستحفظین خط در بند تا حوض خان کرمان


قانون اعتبار هیات اعزامیه سواحل بحر خزر برای نقشه کشی و تعیین عوائد جنگلی